Občané jiného členského státu EU, EHP či Švýcarska budou mít při práci v ČR v oblasti sociálního pojištění stejné povinnosti jako občané ČR

Příklad

Jsem cizinec – tanečník, několik let jsem byl zaměstnán v divadle v ČR a nyní se stěhuji zpět do Francie. Bude mi vráceno pojistné na důchodové pojištění, které jsem v ČR odvedl?

V ČR je odvádění pojistného na sociální zabezpečení (tj. i na důchodové pojištění) povinné a zaplacené pojistné není možné vrátit zpět (zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti). Ve vašem případě následně může být využit tzv. princip sčítání dob pojištění, který členským státům stanovuje obecnou povinnost pro vznik nároku na dávky přihlédnout v nezbytném rozsahu jak k vlastním dobám pojištění, tak i k dobám pojištění získaným podle právních předpisů ostatních členských států. Tzv. dílčí důchod poté přiznají a vyplácejí všechny dotčené státy za doby pojištění, které pojištěnec na jejich území získal.