Zaměstnanec vyslaný zaměstnavatelem

Zaměstnavatel v oblasti umění (se sídlem v ČR) vyšle na určitou dobu svého zaměstnance do zahraničí. Pokud je tato doba kratší než 24 měsíců a umělec je vysílán do jiného členského státu EU, EHP či Švýcarska, za splnění určitých podmínek se nic nebude měnit. Zaměstnavatel v ČR bude za zaměstnance odvádět i nadále pojistné do českého systému, ze kterého je zaměstnanec i nadále oprávněn čerpat dávky sociálního zabezpečení. Vyslaný zaměstnanec má mít od ČSSZ vystaveno osvědčení o vyslání – formulář A1 . Za zaměstnance podává žádost o vystavení potvrzení k právním předpisům jeho zaměstnavatel na místně příslušné OSSZ. Zaměstnanec by měl mít tento formulář s sebou v zemi své dočasné působnosti jako osvědčení, že je přihlášen k sociálnímu pojištění tam, kde má uzavřen zaměstnanecký pracovní poměr. Zároveň je povinen jej předložit při případné kontrole pracovně-právních předpisů na pracovišti.

Při návratu do ČR je doporučeno uchovat doklady o případném pojištění v zahraničí, pokud bylo zahraničními orgány vystaveno například v případě souběžného zaměstnání ve více státech. Po návratu do ČR není nutné kontaktovat příslušnou OSSZ. Nicméně pokud se zkrátí doba výkonu zaměstnání v jiné zemi EU, na který byl vystaven formulář A1, pak je žádoucí kontaktovat příslušnou OSSZ, která potvrzení vystavila. Ta si může vyžádat zaslání originálu potvrzení zpět.

Informace o speciálních situacích migrujících zaměstnanců jsou přehledně zpracovány v příručce pro migrující osoby.