Typy mezinárodních smluv

Mezinárodní smlouvy o sociálním zabezpečení lze dělit podle charakteru na 3 typy:

  1. Proporcionální smlouvy – jsou založeny na principu rovného zacházení, jediného pojištění, sčítání dob pojištění a výplaty dávek do druhého smluvního státu. Pro posuzování nároku na dávky důchodového pojištění platí, že každý ze smluvních států přiznává a vyplácí důchod odpovídající pouze vlastní době pojištění.

    Tyto smlouvy Česká republika (Československo) uzavřela s: Austrálií, Bulharskem, Francií, Chile, Chorvatskem, Indií, Izraelem, Japonskem, býv. Jugoslávií (ve vztahu k Makedonii, Slovinsku, Bosně a Hercegovině, Srbsku a Černé Hoře), Kanadou, Koreou, Kyprem, Litvou, Lucemburskem, Maďarskem,  Moldavskem, Německem, Polskem, Quebekem, Rakouskem, Rumunskem, Španělskem, Švýcarskem, Tureckem a USA.
  2. Teritoriální smlouvy – vycházejí z principu trvalého pobytu pojištěnce. Znamená to, že dávku přiznává ten stát, ve kterém má žadatel ke dni vzniku nároku trvalý pobyt. Na teritoriálním principu byla založena pouze smlouva s býv. SSSR. Platnost smlouvy byla ve vztahu k Ruské federaci ukončena dnem 31. 12. 2008 a ve vztahu k ostatním nástupnickým státům bývalého SSSR (Arménie, Ázerbájdžán, Bělorusko, Gruzie, Moldávie, Kazachstán, Kyrgyzstán, Tádžikistán, Turkmenistán, Uzbekistán) dnem 22. 9. 2009. S Ukrajinou a  Moldavskem byly sjednány nové smlouvy, které vstoupily v platnost dne 1. 4. 2003 (Ukrajina) a dne 1. 10. 2012 ( Moldavsko). S Ruskou federací byla podepsána nová, moderní smlouva proporcionálního typu, která vstoupila v platnost dne 1. 11. 2014.
  3. Kombinované smlouvy (proporcionální s teritoriálním prvkem) - jedná se o smlouvy se Slovenskem, Ukrajinou a Ruskem.

Ne všechny mezinárodní smlouvy se vztahují na celou oblast sociálního zabezpečení. Takovými specifickými smlouvami jsou:

  • smlouva s Nizozemím z roku 2001, která upravuje pouze export dávek sociálního pojištění,
  • vládní dohoda mezi ČSSR a USA z roku 1968, která zajišťuje pouze vzájemnou výplatu důchodů mezi ČR a USA,
  • mezivládní Dohoda o vypořádání důchodových nároků mezi ČSSR a Řeckem z roku 1985,  která řeší důchodové nároky tzv. řeckých reemigrantů.

Úplné znění textů mezinárodních smluv o sociálním zabezpečení a prováděcích předpisů (Správních ujednání) najdete na internetových stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí.