Dočasný vývoz/ Dočasné užití předmětů, např. za účelem výstavy, odehrání divadelního představení, odehrání koncertu

V případě dočasného užití předmětů (dočasného vývozu) je důležité zajistit, aby se daný předmět vrátil zpět do země svého původu, a to lze pouze tak, že bude přesně identifikovaný. Totéž musíme řešit i v případě pouhého tranzitu přes zemi mimo prostor EU.

K tomuto účelu slouží ATA karnet (zkratka l’Admission Temporaire, ATA karnet je souborem celních propustek, proto se používá francouzské slovo carnet - sešit). ATA karnet je mezinárodní celní dokument, který zjednodušuje celní formality v případě dočasného užití zboží za hranicemi, tj. dočasného vývozu a jeho re-import (navrácení) do státu původu. V České republice je ATA karnet vydáván Hospodářskou komorou ČR. Hospodářská komora má mnoho poboček po ČR, kde je možné ATA karnet potvrdit.

ATA karnet se používá jako dokument pro možné vystavování předmětů, vzorků a pro transport profesionálního vybavení, pokud je za hranice přepravováno dočasně a vrátí se zpět do státu původu. ATA carnet je určen pro podnikatele i soukromé fyzické osoby. Je platný až 1 rok. Nejprve je nutné ATA karnet vyplnit, musí ho orazítkovat Hospodářská komora a s tím dokumentem je třeba potom dojít na celnici, aby karnet tak zvaně „otevřeli.“

Dočasný vývoz bez ATA karnetu:

Dočasný dovoz musí být projednán na hranicích státu dočasného dovozu (tedy např. na švýcarských hranicích), tzn.  je třeba složit celní jistotu, které v průměru činí 10% hodnoty věci. Tím si celní správa zajišťuje úhradu celního poplatku, pokud by předmět nebyl vyvezen ze státu dočasného dovozu zpět. Protože tato praxe- dovoz na celní záznam je velmi pomalá a neefektivní, došlo k mezinárodnímu sjednocení řešení této situace.

Kam mohu na ATA karnet dočasně dovážet?

Z důvodu sjednocení celní praxe Mezinárodní obchodní komora zavedla ATA karnet (na základě Úmluvy o dočasném použití). Prostřednictvím ATA lze převážet předměty ve státech, které přistoupily k Úmluvě (státy které přistoupily k Úmluvě)

ATA karnet šetří finanční prostředky a čas. Není nutné skládat celní jistotu. Je zajištěno rychle celní odbavení a snadná manipulace s vyváženým zbožím. Potvrzení celních úřadů na karnetu nepodléhá pak už žádnému poplatku. Samotné vystavení karnetu je však služba zpoplatněná. Výše částky, která se hradí, se odvíjí od celkové ceny nákladu.

Které předměty lze prostřednictvím karnetu dočasně vyvážet?

  • Zařízení potřebná pro výkon povolání
    Zařízení potřebná pro umělce, divadelní společnosti a orchestry, včetně předmětů používaných pro veřejná nebo soukromá představení (hudební nástroje, kostýmy, kulisy, zvířata atd.)
  • Zařízení/ předměty určené pro vystavování nebo předvádění
    Typicky exponáty na výstavy, umělecká díla aj.
  • Předměty používané při vystavování
    Např. projekční technika, panely atd.
  • Živá zvířata, např. pro účast na přehlídkách, soutěžích závodech, cirkusová zvířata

Poznámka: Předpis nerozlišuje, zda se jedná o umělecká nebo jakákoliv jiná povolání, nerozlišuje tedy ani o jaká umělecké díla se při dočasném vývozu jedná, zda o obrazy, scénické dekorace, loutky atd.

Hodnota vyvážených předmětů nesmí přesáhnout částku 5.000.000,- Kč. Nesmí se jednat o spotřební zboží (např. potraviny) nebo předměty určené k rozdávání (propagační materiál). Zboží/ předmět se musí vrátit do původní země v nezměněném stavu, to znamená, že karnet neplatí pro zboží určené ke zpracování. Vše co je na karnetu vyvážené, musí být zase zpátky dovezené.

Transport scénografie a kostýmů

Pokud vezmeme jako příklad divadelní představení je několik variant transportu scénografie a kostýmů do zahraničí. Je to buď nákladní doprava, lodní doprava nebo letadlo, ale to pouze v případě, že má dekorace rozměry, které jí zadá a odsouhlasí přepravní společnost. Pokud jsou rozměry vhodné pro transport letadlem, je přeprava poměrně rychlá. Cca 7 – 14 dnů od naložení nákladu po vyložení v místě určení. Pokud ovšem destinace není dosažitelná letadlem vzhledem k rozměrům zásilky, je třeba počítat s delší časovou lhůtou v závislosti na vzdálenosti destinace. Například Izrael cca 2 - 3 týdny, Japonsko 8 i 10 týdnů. Všechen posílaný materiál mimo EU je třeba ošetřit ATA karnetem.

Transport hudebních nástrojů

Hudební nástroje se mohou vézt do zahraničí buď letadlem, nebo s přepravní společností kontejnery. Různé letecké společnosti nabízejí různé služby v oblasti přepravy hudebních nástrojů. Např. Nízkonákladová společnost EasyJet nabízí přepravu hudebních nástrojů jako příručních zavazadel pouze, pokud rozměry nástroje včetně ochranného obalu nepřekročí 30 cm x 120 cm x 38 cm. Mezi hudební nástroje splňující tyto rozměry patří housle, viola, pikola, flétna, klarinet, trubka a trumpeta. Přeprava hudebních nástrojů jako příručních zavazadel je povolena pouze tehdy, je-li v úložných skříňkách nad sedadly volné místo a závisí výhradně na uvážení kapitána. Upozorňujeme, že hudební nástroj bude považován za jedno příruční zavazadlo, které je vám povoleno. Růžné letecké společnosti mají různé podmínky přepravy hudebních nástrojů. Je tedy rozumné se dostatečně dopředu před cestou informovat u letecké společnosti o rozměru, který je akceptovatelný do kabiny letadla, případně do podpalubí letadla. Může být omezené váhou nástroje. Hudební nástroje jako například harfa je nejlepší posílám rovnou s přepravní společností. Větší hudební nástroje (s výjimkou cella) musí projít odbavením jako cestovní zavazadlo a podléhají poplatku za zavazadlo, přičemž nesmí vážit více než 32 kg. V praxi si však nástroje jako kontrabas, harfa, tympány půjčují orchestry v místě pořádaného koncertu.

Violoncello lze vzít do kabiny letadla, pokud si pro tento hudební nástroj přikoupíte sedadlo navíc. Violoncello lze vzhledem k jeho velikosti snadno položit na sedadlo a zabezpečit ho bezpečnostním pásem. Menší hudební nástroj (např. housle, kytara apod.) by mohl z bezpečnostního pásu vyklouznout a spadnout na podlahu v kabině letadla, což by v případě nouze mohlo být nebezpečné. Pro hudební nástroje větší než cello (např. kontrabas, harfa apod.) neexistuje možnost přikoupit další sedadlo, protože tyto hudební nástroje jsou příliš velké a těžké.

Firma, která dokáže zajistit transport většího počtu hudebních nástrojů například pro orchestr

Kdo si může ATA karnet opatřit?

V zásadě každý, není nutné, aby se jednalo o osobu- podnikatele. V případě soukromé fyzické osoby je třeba předložit občanský průkaz a složit celní jistotu u vystavujícího sdružení, tedy Hospodářské komory ČR.

Pokud zásilku doprovází jiná osoba než držitel karnetu, je nutné vystavit plnou moc. To je v případě, že za přepravovanou zásilku odpovídá přepravní společnost. ATA karnet podepisuje jednatel /zástupce společnosti, která si ho nechává vystavit. Například ředitel divadla atp.

Jak si ATA karnet vyřídit?

Podáním žádosti na Hospodářské komoře ČR. Na žádost jsou předepsané formuláře, které jsou k dispozici zde (stránky HKČR). Na Hospodářkou komoru se jde již s vytištěnými formuláři, je tedy ideální vyzvednout si tiskopisy na hospodářské komoře předem, protože jsou barevně odlišené a na ty vytisknout text z excelové šablony. Šablona navede vyplňujícího v případě tápání. Za každý list ATA karnetu se platí hospodářské komoře poplatek.

Poplatky za ATA karnet?

Poplatky za vystavení ATA karnetu jsou odvislé od hodnoty zboží. Tabulka s jednotlivými cenami.

Platnost ATA karnetu?

Maximálně jeden rok od data vystavení. Celní úřady vždy stanoví lhůtu režimu dočasného použití/tranzitu, je pak povinností lhůtu dodržet. Například pro tranzit je tato lhůta v řádu dní (tedy například pokud projíždím přes Švýcarsko, mám na průjezd 2 dny).

Příklad

Výstava převážená díky dopravnímu omezení z ČR do Milána přes Švýcarsko. Umělci sami převáželi svou výstavu z České republiky do Itálie, kvůli odkloněné dopravě jeli přesŠvýcarsko, kde celní úředních požadoval průvodní list k jednotlivým dílům výstavy, kde by bylo předně uvedeno, o jaký předmět se jedná, jaké je hodnoty, údaje o pojištění z jakého je materiálu a podobně. Vzhledem k tomu, že nebyli schopni tento doklad namístě vyplnit, museli se vrátit a přes území Švýcarska nemohli projet.   

Co se stane, když předměty zůstanou v zahraničí natrvalo?

Za držitele karnetu ručí organizace, která ho vydala, tedy Hospodářská komora ČR, ta uhradí dlužené poplatky v případě, že se zboží nevrátí. Následně je pak vymáhá po držiteli karnetu.

Krádež zboží převážené na karnet: Celní správa toto neřeší, řeší pouze, jestli se zboží vrátí nebo ne, celní poplatek a daně je tak nutné zaplatit. Doporučujeme předměty proti krádeži pojistit. A to od chvíle, kdy se zásilka předá přepravci do chvíle, než je vrácena zpět. V případě, že si to dělá umělec sám, od odjezdu do příjezdu.