Typy víz a proces podání žádosti

TYPY VÍZ

Schengenská (krátkodobá) víza – víza pro pobyt v České republice/schengenském prostoru do 90 dnů:

 • Vízum „A“ – letištní průjezdní vízum
 • Vízum „C“ – krátkodobé vízum za účelem turistiky, zdravotním, obchodní cesty, kulturním, sportovním, návštěvy (pozvání), oficiálním (politickým), studia, školení, stáže, vědeckého výzkumu, zaměstnání, zácviku a ostatní. Je pro pobyty, které nejsou delší než 90 dní v každých 180 dnech. Jedná se o jednotné vízum, které umožňuje krátkodobé pobyty v celém schengenském prostoru. Vydává se také pro krátkodobé zaměstnání.

Žádost lze podat nejdříve tři měsíce před plánovanou cestou. Maximální lhůta pro vyřízení žádosti je patnáct kalendářních dní. Žádost podaná méně než patnáct dní před cestou nemusí být včas vyřízena.

Dlouhodobá víza – víza pro pobyt v České republice nad 90 dnů, která zároveň opravňují ke krátkodobému pohybu a pobytu v jiných státech schengenského prostoru (pravidlo 90/180):

 • Vízum „D“ – dlouhodobé vízum za účelem zdravotním, kulturním, sportovním, návštěvy (pozvání), oficiálním (politickým), rodinným, studia, školení, stáže, vědeckého výzkumu, podnikání a ostatní. Vízum typu D se obvykle vydává na tři měsíce, ale může být vydáno až na dobu dvanácti měsíců. Udělování víza obecně podléhá schválení příslušnými úřady.
 • Vízum „D“ – dlouhodobé vízum za účelem převzetí povolení k dlouhodobému pobytu za účelem zaměstnání (zaměstnanecká karta a modrá karta), sloučení rodiny, studia, vědeckého výzkumu a pobytu rezidenta jiného členského státu EU.
 • Vízum „D“ – dlouhodobé vízum za účelem převzetí povolení k trvalému pobytu.

Schengenská kalkulačka je k dispozici zde

Česká diplomatická zastoupení v zahraničí vydávají víza kategorie A a C, jelikož udělování krátkodobých víz spadá do kompetence Ministerstva zahraničních věcí ČR. Osobní přítomnost žadatele je obvykle pro žádost požadována.

Žádosti o víza pro dlouhodobé pobyty (více než 90 dní) se taktéž podávají na zastupitelském úřadu, jehož je žadatel občanem, případně ve státě, jenž vydal cestovní doklad, kde má žadatel povolen dlouhodobý nebo trvalý pobyt, pokud se nejedná o občany států, kteří mají výjimku (vyhláška č. 429/2010 Sb., stanovící výjimky z povinnosti cizince požádat o vízum nebo povolení k pobytu na místně příslušném zastupitelském úřadu).

Zastupitelský úřad je příslušný pouze k přijetí podávané žádosti, vyřizuje ji však Ministerstvo vnitra ČR. Zastupitelský úřad v průběhu řízení komunikuje s žadatelem, vyzývá ho k pohovoru nebo k převzetí víza. Existují výjimky, kdy je možné podat žádost na kterémkoli zastupitelském úřadě, nebo dokonce na území České republiky. Česká republika má též uzavřeny dohody o zastupování, kdy se žádosti o vízum podávají na zastupitelských úřadech jiných států.

Zaměstnanecká karta

Zaměstnanecká karta je druh povolení k dlouhodobému pobytu, které nahradilo samostatné vydávání víza k pobytu nad 90 dnů za účelem zaměstnání, povolení k dlouhodobému pobytu za účelem zaměstnání a zelenou kartu. Opravňuje tedy k pobytu na území ČR a zároveň k zaměstnání. Nejčastěji je vydávána na dobu trvání pracovněprávního vztahu, maximálně však na dva roky s možností prodloužení. Zaměstnaneckou kartu lze vydat na pracovní místo, které je zařazeno v centrální evidenci volných pracovních míst obsaditelných držiteli zaměstnanecké karty (Integrovaný portál MPSV ČR).

Modrá karta

Modrá karta je vydána pro dlouhodobý pobyt za účelem výkonu zaměstnání, ale oproti zaměstnanecké kartě je vyžadováno zaměstnání s vysokou kvalifikací. Vysokou kvalifikací je myšleno řádně ukončené vysokoškolské vzdělání nebo vyšší odborné vzdělání, které trvalo alespoň tři roky. Dále je nutné, aby výše sjednané hrubé měsíční nebo roční mzdy odpovídala alespoň 1,5 násobku průměrné roční mzdy.

Příklad

Nezávislá taneční skupina se sídlem v Praze spolupracuje s indickými tanečníky, francouzským choreografem a irským hudebníkem za honorář. V České republice budou zkoušet dva měsíce a poté pojedou na měsíc na tour po České republice, Švýcarsku, Velké Británii a Irsku. Jaká víza nebo pracovní povolení potřebují?

 • Francouzský choreograf, irský hudebník a členové českého souboru nepotřebují žádné povolení k pobytu ani povolení k činnosti v České republice a na evropské turné.
 • Indický tanečník však bude potřebovat vízum, které platí pro Českou republiku, stejně jako pro krátkodobé pobyty v ostatních schengenských zemích.
 • Úřad práce ČR může udělit povolení k zaměstnání ještě před podáním žádosti o vízum, pokud zaměstnavatel předem poskytne informace potřebné pro přezkoumání případu. Pokud je vízum vydáno, zahrnuje povolení k práci v České republice. Pokud jde o samostatnou výdělečnou činnost – jako v uvedeném příkladu – není schválení Úřadem práce ČR nutné.
 • Představení ve Velké Británii, Irsku a Švýcarsku podléhají vnitrostátním předpisům o vstupu, pobytu a ekonomické činnosti. Vzhledem k tomu, že mohou vyžadovat další povolení, je potřeba kontaktovat jejich diplomatická zastoupení a zjistit náležitosti pro umožnění vystoupení indického tanečníka.

DŮLEŽITÉ POZNÁMKY

Není vhodné nechávat žádost o vízum na poslední chvíli, vydání víza v krátké době není obvykle možné. Je potřeba toto zohlednit při plánování cest a míst – nechat si pro zajištění víz dostatečnou časovou rezervu. Doba zpracování závisí na rozsahu kontrol vyžadovaných v jednotlivých případech.

Povaha a rozsah vyžadovaných podkladů pro udělení víza se mohou lišit v závislosti na zemi původu žadatele nebo na kategorii požadovaných víz. Informace jsou k dispozici na stránkách Ministerstva zahraničních věcí ČR, Ministerstva vnitra ČR a na webových stránkách českých diplomatických misí.

Dle povahy zaměstnání je pro pobyt v jiných zemích – i v případě ostatních schengenských zemí – lépe kontaktovat diplomatické mise v hostitelských zemích, pro ověření, zda není nutné nějaké další zvláštní povolení.

Cestovní doklad cizince nesmí být starší než deset let a platný nejméně tři měsíce po opuštění ČR/schengenského prostoru.

Skutečnost, že občan třetí země v průběhu svého pobytu na území schengenského prostoru podal žádost o vízum nebo pobytové oprávnění, jej neopravňuje překročit vymezený časový limit pro pobyt na území.

Schengenské (krátkodobé) vízum lze v mimořádných a odůvodněných případech prodloužit na místně příslušné pobočce Služby cizinecké policie.

U krátkodobých pobytů je rovněž nutné, aby si držitel víza kromě platnosti a počtu povolených dnů ohlídal, zda nemá ve vízu omezen počet povolených vstupů (počet období pobytu, mezi která lze rozdělit celkové povolené dny pobytu), zejména v případě, pokud plánuje vracet se na území členských států. Počet vstupů může být jeden, dva, případně více: M – Multiple (vízum opravňuje k více než dvoum vstupům). Vízum pozbývá platnosti, jakmile se celkový počet vycestování držitele rovná počtu povolených vstupů, a to i v případě, že držitel víza nevyužil maximálně povolený počet dnů pobytu.

K žádostem je nutné předložit originály nebo úředně ověřené kopie dokumentů. (Dokumenty k žádosti nesmí být starší 180 dnů, s výjimkou cestovního dokladu, matričních dokladů. Cestovní doklad, matriční doklad a doklad prokazující účel pobytu je cizinec povinen předložit v originále.) Všechny předkládané dokumenty, až na cestovní doklad, musí být vyhotoveny v českém jazyce nebo do češtiny úředně přeloženy. Cizozemské veřejné listiny musí být navíc opatřeny vyšším ověřením (apostila, superlegalizace), pokud konkrétní mezinárodní smlouva o právní pomoci nestanoví jinak.

Existují dohody o usnadnění udělování víz, zde lze nalézt jejich aktuální seznam.

MINIMÁLNÍ POŽADAVKY NA ŽADATELE O VÍZUM

 • vyplněný formulář žádosti podepsaný žadatelem,
 • platný cestovní doklad:
  - nikoli starší než deset let a platný nejméně tři měsíce po opuštění ČR/schengenského prostoru,
  - v žadatel starší patnácti let předloží vlastní pas – cestovní doklad,
 • fotografie:
  - rozměry 35 x 45 mm,
  - v odpovídá současné podobě a zobrazuje čelní pohled,
  - zachycuje žadatele v občanském oděvu, bez brýlí s tmavými skly (s výjimkou nevidomých a bez pokrývky hlavy; není-li její použití spojeno s náboženskými nebo zdravotními důvody – v takovém případě nesmí pokrývka hlavy zakrývat obličej způsobem znemožňujícím identifikaci osoby a na obličeji vytvářet stíny),
 • otisky prstů – odebere pracovník příslušného orgánu při podání žádosti,
 • podpůrný doklad o účelu pobytu,
 • podpůrný doklad o ubytování:
  - pro krátkodobé např. pozvání od zvoucí osoby, voucher z hotelu aj.,
  - pro dlouhodobé např. doklad o vlastnictví bytu nebo domu, ubytovací nebo nájemní smlouvu, doklad o ubytování na ubytovně nebo studentské koleji,
 • podpůrný doklad o dostatečných finančních prostředcích:
  - pro krátkodobé např. výpis z účtu, doklad o zaplacení služeb, tiskopis pozvání, mezinárodní platební kartu, potvrzení o výplatě aj.,
  - pro dlouhodobé dle účelu pobytu,
 • cestovní zdravotní pojištění:
  - platné na území všech států schengenského prostoru,
  - vztahovat se na celou dobu předpokládaného pobytu nebo průjezdu,
  - minimální pojistné krytí musí činit 30 000 EUR,
  - u dlouhodobého víza minimální pojistné krytí musí činit 60 000 EUR bez spoluúčasti,
 • v závislosti na typu víza je možný požadavek dalších dokumentů, jako jsou pozvánky, smlouvy o službách, letenky, členství v organizacích, oddací list, rodné listy dětí, osvědčení o vlastnictví půdy a jiné důkazy o záměru žadatele se navrátit do země původu.

ZVACÍ DOPIS

Zvoucí osoba může být fyzická i právnická osoba. Jsou dva typy zvacího dopisu:

 • úředně ověřené pozvání:
  - na oficiálním tiskopise (Tiskopis nelze stáhout online, jelikož je opatřen unikátním číslem a je nutné zaplatit správní poplatek ve formě kolku.),
  - tiskopis poskytne Služba cizinecké policie a rovněž jej ověří,
  - zvoucí osoba se zavazuje poskytnut ubytování a převzít finanční závazky spojené s pobytem (Lze je převzít v částečném nebo úplném rozsahu.),
  - lze takto doložit účel pobytu, ubytování, finanční prostředky a cestovní zdravotní pojištění pro ČR,
 • neoficiální pozvání – dopisem:
  - právnická osoba musí napsat na hlavičkovém papíře a nechat podepsat oprávněnou osobou,
  - minimální náležitostí je jméno zvané osoby, datum narození, příp. číslo pasu a informace o cestě a pobytu cizince – účel, délka, místo pobytu atd.