Zdravotní pojištění

Zdravotní pojištění je v jednotlivých zemích řešeno na úrovni národní legislativy jednotlivých zemí stejně jako sociální pojištění.

V zemích EU, EHP a Švýcarska v oblasti zdravotního zabezpečení nedochází k harmonizaci národních sociálních systémů členských států, ale pouze k jejich koordinaci, která v některých případech nahrazuje národní pravidla, která jsou nevýhodná pro migrující občany.  Zásady vysílání zaměstnanců i pracovníků OSVČ, kteří jsou občany EU, do jiné země EU jsou upraveny nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 883/2004. Podle koordinačních nařízení podléháte právním předpisům jediného státu. V tomto státě jste zdravotně pojištěni a odvádíte do jeho systému pravidelné příspěvky na zdravotní pojištění stejně jako na sociální pojištění, a to i z příjmů z činnosti, kterou vykonáváte v jiném členském státě.

Samotné právo občanů využívat zdravotní péče v jiných členských státech EU vychází také ze směrnice Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 24/2011 o uplatňování práv pacientů v přeshraniční zdravotní péči, která doplňuje koordinační nařízení EU.

V zemích mimo prostor EU, EHP a Švýcarska je zdravotní pojištění upravováno mezinárodními smluvními dokumenty o sociálním zabezpečení , které jsou převážně ve formě dvoustranných smluv mezi dvěma státy a obsahují také dohody týkající se zdravotního pojištění migrujících osob a rozsah jeho krytí.  Kompletní seznam existujících mezinárodních smluv je k dispozici aktualizovaný na MPSV.

S některými státy světa nemá ČR uzavřeny žádné dohody, a tedy je důležité informovat se o předpisech dané země a následně postupovat podle těchto předpisů. Zde hraje velmi důležitou roli také cestovní zdravotní připojištění.

Příklad

Jsem výtvarný umělec, který si platí zdravotní pojištění v ČR jako OSVČ. Odjíždím realizovat 3týdenní výstavu do Francie. Jaké povinnosti mám vůči své zdravotní pojišťovně? Je nutné platit pojištění své zdravotní pojišťovně v ČR, pokud odjíždím vykonávat svou činnost mimo ČR?

Zdravotní pojištění v EU, EHP a Švýcarska

V případě, kdy vycestujete krátkodobě (tato doba je určena českou legislativou a může být upravena koordinačním nařízením EU) za účelem výkonu výdělečné činnosti do zahraničí a jedná se o členský stát EU, EHP nebo Švýcarska, což v případě Francie bude, budou se na vás, dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) 883/2004, vztahovat právní předpisy o sociálním zabezpečení, které se týkají také zdravotního pojištění.

Pokud se bude jednat o takto krátkodobé vycestování za prací (do max. 24 měsíců), pak se ze stávajícího zdravotního pojištění v ČR neodhlašujete. Jako občan ČR přihlášený ke zdravotnímu pojištění u některé z českých zdravotních pojišťoven vlastníte Evropský průkaz zdravotního pojištění (EHIC), který je platný v 28 zemích EU a dále na Islandu, v Lichtenštejnsku, Norsku (EHP) a Švýcarsku.

Pokud budete v jiném členském státě potřebovat zdravotní péči. Máte nárok, aby Vám byla poskytnuta a uhrazena v nezbytném rozsahu za stejných podmínek, jako tamním pojištěncům, včetně např. úrovně spoluúčasti pacienta. Tato péče je poskytována na náklady Vaší české zdravotní pojišťovny. K prokázání toho, že jste českým pojištěncem, slouží zejména Evropský průkaz zdravotního pojištění (EHIC), nebo Potvrzení dočasně nahrazující Evropský průkaz vydané Vaší zdravotní pojišťovnou. Vzhledem k tomu, že tato péče je poskytována pouze v nezbytném rozsahu, je doporučeno, sjednat si před takovým odjezdem do ciziny cestovní zdravotní připojištění.

Příklad

Pracuji jako kulturní pracovník zaměstnaný organizací mající sídlo v ČR a jsem vyslán na dobu 24 měsíců k výkonu pracovní činnosti do Izraele. Kde jsem povinný odvádět své zdravotní pojištění?

Zdravotní pojištění mimo země EU, EHP a Švýcarska

 

Mezi ČR a Izraelem byla uzavřena mezinárodní smlouva o sociálním pojištění, která se vztahuje také na zdravotní pojištění a ze které vyplývá, že je-li zaměstnanec vyslán zaměstnavatelem se sídlem na území jedné smluvní strany na území druhé smluvní strany za účelem výkonu práce pro téhož zaměstnavatele, vztahují se na něj až do konce 36. kalendářního měsíce po tomto vyslání právní předpisy první smluvní strany tak, jako by byl ještě zaměstnán na jejím území.

Váš zaměstnavatel za vás proto bude odvádět sociální i zdravotní pojištění v ČR. Vzhledem k tomu, že péče vyplývající z Vašeho zdravotního pojištění je v zahraničí poskytována pouze v nezbytném rozsahu, je doporučeno sjednat si před takovým odjezdem do ciziny cestovní zdravotní připojištění.