Vážné provozní důvody

Zákoník práce nijak blíže nespecifikuje vážné provozní důvody nebo důvody spočívající ve zvláštní povaze práce. Jejich bližší vymezení však musí být uvedeno v písemné dohodě uzavřené mezi zaměstnavatelem a odborovou organizací. Zaměstnavatelé, u kterých nepůsobí odborová organizace, mohou tuto dohodu nahradit vnitřním předpisem.

Za práci mající „zvláštní povahu“ lze považovat také zaměstnání v kamenném divadle, a to s ohledem na značnou specifičnost divadelního provozu vzhledem k jeho „odklonu“ od klasického výrobního procesu.

Mezi vážné důvody jinak můžeme zařadit např. změnu předmětu činnosti nebo výrobního programu, organizační nebo racionalizační úpravy, technologická opatření, sezonní nebo kampaňové práce, okamžitou potřebu zvýšení počtu pracovních sil, nárazové práce, kdy bude třeba obsadit přechodně neobsazené místo i nahradit na omezenou dobu chybějícího zaměstnance apod.

vážnými provozními důvody (nebo důvody spočívajícími ve zvláštní povaze práce) se v praxi budou nejčastěji potýkat zaměstnavatelé, kteří ke své činnosti využívají sezónní práce v odvětví zemědělství, stavebnictví, cestovního ruchu nebo kultury.

Téma: