Právo užití

Umělec má právo své dílo nebo výkon užít a udělit jiné osobě smlouvou oprávnění k výkonu tohoto práva, jiná osoba může dílo nebo výkon užít bez poskytnutí takového oprávnění pouze v případech stanovených zákonem. Poskytnutím takového oprávnění právo umělci nezaniká, vzniká mu pouze povinnost strpět zásah do tohoto práva jinou osobou v rozsahu vyplývajícím ze smlouvy. Užití díla nebo výkonu je typicky veřejné (veřejnost je pojmovým znakem užití).

Smlouvou umělec v určitém rozsahu právo převádí na nabyvatele. Jedná se o tzv. konstitutivní převod, tzn. právo umělec nepřevádí s tím účinkem, že by ho sám ztratil, ale pouze zřizuje oprávnění jiné osobě.

Autor má právo požadovat na vlastníku věci, jejímž prostřednictvím je dílo vyjádřeno, aby mu ji zpřístupnil, pokud je toho třeba k výkonu autorských práv. Toto právo nelze uplatnit v rozporu s oprávněnými zájmy vlastníka, vlastník není povinen autorovi takovou věc vydat, je však povinen na žádost a náklady autora udělat fotografii nebo jinou kopii díla a odevzdat ji autorovi.

Právem dílo nebo výkon užít je právo na rozmnožování, rozšiřování originálu nebo rozmnoženiny, pronájem, půjčování, vystavování a na sdělování veřejnosti, zejména právo na živé provozování nebo provozování ze záznamu a přenos provozování, právo na vysílání rozhlasem či televizí, právo na přenos rozhlasového či televizního vysílání, právo na provozování rozhlasového či televizního vysílání a zpřístupňování internetovou či mobilní sítí.

Téma: