Kolektivní správce

Kolektivní správce – je instituce, která z pověření velkého množství autorů hromadně zajišťuje zhodnocování autorských práv nebo souvisejících ochranných práv k jejich dílům. Kolektivní správa práv se v České republice opírá o hlavu IV autorského zákona.

Kolektivními správci jsou obvykle soukromé spolky, jimž bylo v mnoha zemích k vykonávání kolektivní správy státními orgány ze zákona přiřknuto monopolní postavení. Svou povahou se pohybují na hranici odborového solidárního uskupení autorů hájících své zájmy vůči hospodářsky silnějším uživatelům děl a státního úřadu kontrolujícího dodržování ohlašovací povinnosti k rozmnoženinám, veřejným produkcím a rozhlasovému šíření autorských děl.

V Česku působí následující kolektivní správci:

Téma: