Autor

Autor – je fyzická osoba, která dílo vytvořila. Autorem díla souborného jako celku je fyzická osoba, která je tvůrčím způsobem vybrala nebo uspořádala, čímž nejsou dotčena práva autorů děl do souboru zařazených. Jiné osobě nikdy nemůže být autorství přiznáno.

Podle tzv. zákonné domněnky autorství, se za autora považuje fyzická osoba, jejíž jméno je obvyklým způsobem uvedeno na díle nebo je u díla uvedeno v rejstříku vedeném příslušným kolektivním správcem, není-li prokázán opak. To neplatí v případech, kdy je údaj v rozporu s jiným údajem takto uvedeným. Domněnka platí i tehdy, jde-li o pseudonym, pokud autorem přijatý pseudonym nevzbuzuje pochybnosti o autorově totožnosti.

Vznik autorství není nijak vázán na svéprávnost, autorem může být i dítě, nebo člověk, jehož svéprávnost byla soudem omezena. Tato otázka však má význam pro nakládání s autorskými právy.

Téma: