Self-employed Persons in the Czech Republic

Umělci a další kulturní pracovníci, kteří nejsou zaměstnanci ani studenti, spadají dle zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění do kategorie osob samostatně výdělečně činných (OSVČ).  Tito umělci a kulturní pracovníci pracující jako OSVČ jsou povinni platit zdravotní pojištění.

V případě nezaměstnanosti umělce je podpora v nezaměstnanosti hrazena stejně jako u bývalých zaměstnanců z příspěvku na státní politiku zaměstnanosti.

Osoby samostatně výdělečně činné odvádějí zdravotní pojištění na účet své zdravotní pojišťovny.

V prvním roce výkonu hlavní výdělečné činnosti se odvádí měsíční zálohy na zdravotní pojištění alespoň v minimální výši stanovené státem pro daný rok. Následně OSVČ vypočítá výši měsíční zálohy ze svého podaného přehledu o příjmech a výdajích. Zdravotní pojištění musí být uhrazeno do 8. dne následujícího měsíce.

OSVČ je povinna oznámit příslušné zdravotní pojišťovně zahájení či ukončení samostatně výdělečné činnosti nejpozději do 8 dnů, ode dne, kdy tato skutečnost nastala. Změnu bydliště pak do 30 dnů po změně.