Otázky & odpovědi k přiznání k dani z příjmů fyzických osob za rok 2020

Share me

Jaký je termín pro podání daňového přiznání v roce 2021?
 • PAPÍROVÁ FORMA
  zákonný termín: 1. dubna 2021
  termín pro rok 2021: 3. května 2021
   
 • ELEKTRONICKÁ FORMA
  zákonný termín: 3. května 2021
  termín pro rok 2021: 1. června 2021
   
 • PODÁNÍ PŘIZNÁNÍ V ZASTOUPENÍ DAŇOVÝM PORADCEM ČI ADVOKÁTEM A PODÁNÍ POPLATNÍKEM S POVINNOSTÍ OVĚŘENÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY (generální pardon se této situace netýká)
  zákonný termín: 1. července 2021
  termín pro rok 2021: 1. července 2021


Prodloužení termínů pro podání daňových přiznání platí jak pro klasické formuláře, kde se termín posouvá do 3. května 2021, tak pro elektronická podání, kde nově platí termín 1. června 2021.
Fakticky se však nejedná o posunutí termínů, ale o odpuštění sankcí za neodevzdání přiznání a zaplacení daně v zákonem stanovených termínech. Je tedy dobré vědět, že sankce se počítají od původních termínů. Když tedy letos podá poplatník přiznání v papírové podobě například až 10. května, počítají se mu sankce již od 1. dubna, nikoliv od 3. května, a prominutí sankcí podle předmětného generálního pardonu se na něj nevztahuje. Podrobné informace k aktuálním termínům naleznete zde.

Jaký je termín pro podání přehledů o příjmech a výdajích OSVČ?

Přehledy o příjmech a výdajích pro zdravotní a sociální pojištění je nutné odevzdat do jednoho měsíce od podání daňového přiznání. Záleží tedy na tom, který ze tří výše uvedených případů se na vás vztahuje a zda podáváte přiznání papírově, elektronicky, či prostřednictvím zástupce.

Kde najdu formuláře daňového přiznání a jakým způsobem přiznání podat?

Formuláře pro papírová podání včetně příloh a pokynů pro vyplnění naleznete na webu Finanční správy (2021 –> Daň z příjmů fyzických osob –> Vyměřovací řízení). Od letošního roku můžete pro elektronická podání nově využít také portál mojedane21.cz. Pokud nemáte datovou schránku či e-identitu, vyčleňte si dostatečnou časovou rezervu pro zřízení přístupu do systému. Pokud máte zřízenu datovou schránku, podejte daňové přiznání datovou schránkou.

Kam v daňovém přiznání uvádět příjmy ze zaměstnání?

Příjmy ze závislé činnosti (= zaměstnání) uvádíme do 2. oddílu formuláře Přiznání k dani z příjmů fyzických osob. Do tohoto oddílu patří také příjmy z DPP a DPČ. Vyžádejte si od zaměstnavatele Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti, sražených zálohách na daň z těchto příjmů a daňovém zvýhodnění, případně také Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti plynoucích na základě zákona o daních z příjmů a o sražené dani vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně z těchto příjmů. V těchto dokumentech najdete všechny potřebné údaje pro vyplnění tohoto oddílu.

Kam v daňovém přiznání uvádět příjmy ze samostatné výdělečné činnosti?

Příjmy ze samostatné výdělečné činnosti uvádíme do Přílohy č. 1 – „Výpočet dílčího základu daně ze samostatné činnosti (§ 7 zákona)“.

Kam v daňovém přiznání uvádět příjmy z autorských smluv?

Příjmy z autorských smluv uvádíme do Přílohy č. 1 – „Výpočet dílčího základu daně ze samostatné činnosti (§ 7 zákona)“.
Autorské honoráře za příspěvky do novin, rozhlasu či televize do výše 10.000 Kč dostáváte již zdaněné 15 % a v daňovém přiznání je neuvádíte. Ty nad deset tisíc naopak přiznáváte a daníte je.

Jak vypočítat výdaje?

Výdaje doložíte na základě zpracovaného účetnictví, daňové evidence nebo je vypočítáte procentem z příjmů (paušálem).
Zemědělci a řemeslníci mohou uplatnit paušál 80 %, ostatní živnostníci 60 % a autoři (svobodná povolání) 40 %.
Máte-li více druhů příjmů s rozdílnou procentní sazbou, evidujte je zvlášť a v Příloze č. 1 daňového přiznání je uveďte odděleně v oddílu 2. Doplňující údaje, části B. Druh činnosti.

Mám do příjmů zahrnovat kompenzační bonus?

Kompenzační bonus je definován jako daňový bonus na kompenzaci některých hospodářských následků v souvislosti s opatřeními orgánů státní správy k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19. Kompenzační bonus je osvobozen od daně z příjmů v plné výši a do zdanitelných příjmů uváděných v daňovém přiznání se tedy nezahrnuje.
Přestože je kompenzační bonus osvobozen od daně, je potřeba brát v potaz, že je na něj v jiných případech stále pohlíženo jako na příjem např. při uplatnění slevy na manžela nebo manželku, nebo při žádosti o sociální dávky. Do výkazu příjmů pro tyto a podobné účely tedy tento příjem patří.

Mám do příjmů zahrnovat podporu COVID – Kultura?

Tato podpora je provozní dotací, která není osvobozena od daně z příjmů. Do zdanitelných příjmů uváděných v daňovém přiznání se zahrnuje.

Odpovědi na nejčastější dotazy týkající se podpor souvisejících s pandemií covid-19 najdete zde.

Patří do přiznání za rok 2020 příjmy za faktury vystavené v prosinci 2020 s termínem splatnosti v lednu 2021?

Pro OSVČ je rozhodné datum příjmu. Do svého přiznání za rok 2020 zahrnují příjmy, které jim reálně dorazily na účet v rozmezí 1. 1. 2020 – 31. 12. 2020. Pokud tedy platba za fakturu vystavenou v prosinci 2020 dorazila na účet až v lednu 2021, patří tento příjem až do daňového přiznání za rok 2021.


Máte-li další dotazy, kontaktujte nás prostřednictvím našeho formuláře.

Podrobné a aktuální informace najdete také na webu Finanční správy


Upozornění: Zde uvedené informace jsou pouze obecné a při vyplňování daňového přiznání je vždy nutné brát v potaz veškeré individuální okolnosti fyzické osoby, která přiznání podává.