Sociální pojištění

Sociální pojištění je v jednotlivých zemích řešeno na úrovni národní legislativy stejně jako zdravotní pojištění.

Česká republika

V České republice se řídí zákonem č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, zákonem č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění a zákonem č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti.

Pojistné na sociální zabezpečení zahrnuje platby na:

  • nemocenské pojištění,
  • důchodové pojištění,
  • příspěvek na státní politiku zaměstnanosti.

Povinnost platit pojistné mají zaměstnavatelé, zaměstnanci, kteří jsou účastni nemocenského pojištění, osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) a lidé, kteří se dobrovolně důchodově pojistili. Za zaměstnance odvádí pojistné zaměstnavatel. Pojistné se vypočítává stanoveným procentem z vyměřovacího základu za rozhodné období.

Orgánem státní správy pro oblast sociálního zabezpečení je Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ).

Země EU, EHP a Švýcarska

V  zemích EU, EHP a Švýcarska v oblasti sociálního zabezpečení nedochází k harmonizaci národních sociálních systémů členských států, ale pouze k jejich koordinaci, která v některých případech nahrazuje národní pravidla, která jsou nevýhodná pro migrující občany.  Zásady vysílání zaměstnanců i pracovníků OSVČ, kteří jsou občany EU, do jiné země EU jsou upraveny nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 883/2004.

Země mimo prostor EU, EHP a Švýcarska

V zemích mimo prostor EU, EHP a Švýcarska je sociální pojištění většinou upraveno mezinárodními smluvními dokumenty o sociálním zabezpečení, které jsou převážně ve formě dvoustranných smluv mezi dvěma státy.  Hlavním účelem mezinárodních smluv je koordinace sociálních systémů smluvních států tak, aby v důsledku pohybu osob přes hranice států, ať už z důvodu turistiky nebo zaměstnání, nedocházelo k ohrožení jejich nároků ze sociálního zabezpečení. Zároveň se tyto smlouvy zaměřují na popsání principu sčítání dob pojištění v daných státech.

Kompletní seznam existujících mezinárodních smluv o sociálním zabezpečení sjednaných Českou republikou je k dispozici aktualizovaný na webu ČSSZ.