Zdravotní pojištění

Zdravotní pojištění je v jednotlivých zemích řešeno na úrovni národní legislativy jednotlivých zemí stejně jako sociální pojištění.

Česká republika

V České republice se řídí zákonem č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění. Systém zdravotní péče tvoří pojištěnec (příjemce zdravotní péče), poskytovatel zdravotních služeb (zprostředkovatel zdravotní péče) a zdravotní pojišťovna (plátce zdravotní péče). Zdravotní pojištění slouží k úhradě zdravotní péče pojištěnců.

V České republice je pro všechny občany povinné odvádět platbu za zdravotní pojištění do fondů zdravotních pojišťoven. Všichni pojištěnci odvádí platbu 13,5 % z vyměřovacího základu. Týká se to jak zaměstnanců (1/3 hradí zaměstnanec a 2/3 zaměstnavatel), tak osob samostatně výdělečně činných (OSVČ) a osob bez zdanitelných příjmů (OBZP). Za zákonem vymezené skupiny občanů (např. seniory, studenty, nezaopatřené děti atd.) je plátcem pojistného stát.

Zdravotní péče je hrazena z veřejného zdravotního pojištění a případná přímá finanční spoluúčast občanů nepřesahuje 15 %. Nejčastěji se jedná o finanční spoluúčast ve formě příplatků za léky, stomatologické služby a zdravotní pomůcky. V rámci zdravotního pojištění má pojištěnec právo si vybrat jednu ze sedmi zdravotních pojišťoven.

Země EU, EHP a Švýcarska

V zemích EU, EHP a Švýcarska v oblasti zdravotního zabezpečení nedochází k harmonizaci národních sociálních systémů členských států, ale pouze k jejich koordinaci, která v některých případech nahrazuje národní pravidla, která jsou nevýhodná pro migrující občany.  Zásady vysílání zaměstnanců i pracovníků OSVČ, kteří jsou občany EU, do jiné země EU jsou upraveny nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 883/2004. Podle koordinačních nařízení podléháte právním předpisům jediného státu. V tomto státě jste zdravotně pojištěni a odvádíte do jeho systému pravidelné příspěvky na zdravotní pojištění stejně jako na sociální pojištění, a to i z příjmů z činnosti, kterou vykonáváte v jiném členském státě.

Samotné právo občanů využívat zdravotní péče v jiných členských státech EU vychází také ze směrnice Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 24/2011 o uplatňování práv pacientů v přeshraniční zdravotní péči, která doplňuje koordinační nařízení EU.

Země mimo prostor EU, EHP a Švýcarska

V zemích mimo prostor EU, EHP a Švýcarska je zdravotní pojištění upravováno mezinárodními smluvními dokumenty o sociálním zabezpečení, které jsou převážně ve formě dvoustranných smluv mezi dvěma státy a obsahují také dohody týkající se zdravotního pojištění migrujících osob a rozsah jeho krytí.  Kompletní seznam existujících mezinárodních smluv o poskytování zdravotní péče v zahraničí je k dispozici aktualizovaný na MZČR.

S některými státy světa nemá ČR uzavřeny žádné dohody, a tedy je důležité informovat se o předpisech dané země a následně postupovat podle těchto předpisů. Zde hraje velmi důležitou roli také cestovní zdravotní připojištění.