O projektu

CzechMobility.Info je českým infopointem poskytující poradenství v oblastech mezinárodní umělecké spolupráce a orientace v českém pracovně-právním prostředí. Jeho cílem je pomoc profesionálům v kultuře s praktickými otázkami jako jsou smlouvy, daně, víza, pojištění, atd. Jádrem projektu je on-line informační portál, činnost infopointu zahrnuje i konzultace a workshopy. 

Portál funguje v českém a anglickém jazyce, a je tedy určený jak českým tvůrcům a manažerům v kultuře, tak zahraničním profesionálům spolupracujícím s českou uměleckou scénou.

Při zřizování infopointu IDU vycházel z dlouholeté spolupráce se zahraničními networky a partnery, o jejichž zkušenosti se při tvorbě koncepce opřel, například DutchCulture/TransArtists, Wales Arts International či MobiCulture. Jedním z nejdůležitějších partnerů je v tomto směru network na podporu mezinárodní mobility On the Move. Klíčovým zahraničním partnerem projektu se v r. 2017 ukázal být německý infopoint pro mobilitu Touring Artists při berlínském centru ITI, jejichž know-how jsme přímo využili. V České republice je hlavním partnerem pro přípravu studií sdružení Fair Art.

Projekt je financován Ministerstvem kultury ČR a vychází z Koncepce podpory umění v České republice na léta 2015–2020, respektive z prioritního úkolu č. 30 Založit a podporovat Infopoint pro mobilitu v oblasti umění s cílem usnadnit českým umělcům, teoretikům a dalším pracovníkům v oblasti kultury prostřednictvím informací a poradenství výjezdy do zahraničí a stejně tak příjezd zahraničních umělců a expertů do ČR – na základě doporučení Evropské komise. Tento úkol vychází také z priority 4, opatření 4.2.1. Státní kulturní politiky.

Informace uvedené na portálu CzechMobility.Info jsou pouze obecné. Důrazně doporučujeme vždy před cestou konzultovat konkrétní situaci s příslušnými úřady.

Spolupracujeme

On the move

On the Move (OTM) je mezinárodní informační síť, která má přes 35 členů a působí ve více než dvaceti zemích světa. Misí sdružení je podporovat mezinárodní mobilitu a spolupráci v oblasti kultury napříč různými uměleckými žánry. Institut umění – Divadelní ústav je členem od roku 2012. Pro aktuální informace doporučujeme odebírat jejich měsíční newsletter.

Fair Art

Fair Art je nestátní neziskovou organizací působící v českém kulturním prostředí od roku 2012. Sdružuje studenty a absolventy práv a dalších oborů, které spojuje snaha zpřístupnit současné výtvarné scéně právní vědomosti a právní pomoc související s uměleckou tvorbou.

Touring Artists

Touring Artists je německý infopoint pro mobilitu. Kromě webového portálu poskytuje konzultace a organizuje workshopy v praktických a administrativních otázkách mezinárodní spolupráce. Doporučujeme i jejich čtvrtletní newsletter.

Náš tým

Na projektu se podílí zaměstnanci IDU i externí spolupracovníci. Jednotlivá témata konzultujeme s experty na danou problematiku, s partnerskými institucemi i se zástupci z praxe napříč uměleckými obory.

Martina Hájková

Jako absolventka právnické fakulty UK, VŠE oboru Arts management a produkce na DAMU získala bohaté zkušenosti nejen v teoretické, ale zejména v praktické rovině práce v umělecké sféře. Její základnou je v současné době Asociace profesionálních divadel ČR, kde působí jako právník. Kromě toho dlouhodobě spolupracuje s Národním divadlem, s neziskovou organizací FairArt a ve volném čase se věnuje produkci kulturních projektů.