Základní informace k podání daňového přiznání v roce 2024

Share me

Jaký je termín pro podání daňového přiznání v roce 2024?

  • papírová forma – 2. 4. 2024
  • elektronická forma – 2. 5. 2024
  • podání přiznání v zastoupení daňovým poradcem či advokátem a podání poplatníkem s povinností ověřené účetní závěrky – 1. 7. 2024


Další informace k podávání daňového přiznání fyzickými osobami naleznete zde.

Jaký je termín pro podání přehledů o příjmech a výdajích OSVČ?

Přehledy o příjmech a výdajích pro zdravotní a sociální pojištění je nutné odevzdat do jednoho měsíce od podání daňového přiznání. Záleží tedy na tom, který ze tří výše uvedených případů se na vás vztahuje a zda podáváte přiznání papírově, elektronicky, či prostřednictvím zástupce.

  • 2. 5. 2024 pokud bylo daňové přiznání podáno OSVČ nebo daňovým poradcem ve lhůtě 3 měsíců od uplynutí zdaňovacího období, bez ohledu na to, zda bylo podáno elektronicky či v papírové podobě,
  • 3. 6. 2024 (prodloužená lhůta) pokud OSVČ podala daňové přiznání elektronicky po 1. 4. 2024,
  • 1. 8. 2024 pokud daňové přiznání podal daňový poradce po 1. 4. 2024.

Kde najdu formuláře daňového přiznání a jakým způsobem přiznání podat?

Formuláře pro papírová podání včetně příloh a pokynů pro vyplnění naleznete na webu Finanční správy, zároveň je možné pro elektronická podání využít také portál mojedane21.cz. S ohledem na to, že OSVČ mají již povinně zřízeny datové schránky, tak mají zároveň i povinnost podat daňové přiznání elektronicky.

Kam v daňovém přiznání uvádět příjmy ze zaměstnání?

Příjmy ze závislé činnosti (= zaměstnání) uvádíme do 2. oddílu formuláře Přiznání k dani z příjmů fyzických osob. Do tohoto oddílu patří také příjmy z DPP a DPČ. Vyžádejte si od zaměstnavatele Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti, sražených zálohách na daň z těchto příjmů a daňovém zvýhodnění, případně také Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti plynoucích na základě zákona o daních z příjmů a o sražené dani vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně z těchto příjmů. V těchto dokumentech najdete všechny potřebné údaje pro vyplnění tohoto oddílu.

Kam v daňovém přiznání uvádět příjmy ze samostatné výdělečné činnosti?

Příjmy ze samostatné výdělečné činnosti uvádíme do Přílohy č. 1 – „Výpočet dílčího základu daně ze samostatné činnosti (§ 7 zákona)“.

Kam v daňovém přiznání uvádět příjmy z autorských smluv?

Příjmy z autorských smluv uvádíme do Přílohy č. 1 – „Výpočet dílčího základu daně ze samostatné činnosti (§ 7 zákona)“.
Autorské honoráře za příspěvky do novin, rozhlasu či televize do výše 10.000 Kč dostáváte již zdaněné 15 % a v daňovém přiznání je neuvádíte. Ty nad deset tisíc naopak přiznáváte a daníte je.

Jak vypočítat výdaje?

Výdaje doložíte na základě zpracovaného účetnictví, daňové evidence nebo je vypočítáte procentem z příjmů (paušálem). Zemědělci a řemeslníci mohou uplatnit paušál 80 %, ostatní živnostníci 60 % a autoři (svobodná povolání) 40 %.

Máte-li více druhů příjmů s rozdílnou procentní sazbou, evidujte je zvlášť a v Příloze č. 1 daňového přiznání je uveďte odděleně v oddílu 2. Doplňující údaje, části B. Druh činnosti.

Patří do přiznání za rok 2023 příjmy za faktury vystavené v prosinci 2023 s termínem splatnosti v lednu 2024?

Pro OSVČ je rozhodné datum příjmu. Do svého přiznání za rok 2023 zahrnují příjmy, které jim reálně dorazily na účet v rozmezí 1. 1. 2023 – 31. 12. 2023. Pokud tedy platba za fakturu vystavenou v prosinci 2023 dorazila na účet až v lednu 2024, patří tento příjem až do daňového přiznání za rok 2024.


Máte-li další dotazy, kontaktujte nás prostřednictvím našeho formuláře.

Podrobné a aktuální informace najdete také na webu Finanční správy


Upozornění: Zde uvedené informace jsou pouze obecné a při vyplňování daňového přiznání je vždy nutné brát v potaz veškeré individuální okolnosti fyzické osoby, která přiznání podává.