Nástroje propagace kultury

Podpora uměleckých projektů je realizována ve všech fázích vzniku uměleckého díla – od výzkumu (rezidence) přes samotnou tvorbu a prezentaci (výstava, představení) až po dokumentaci díla (katalog, kniha) a jeho reflexi (odborné periodické a neperiodické publikace). Na základě analýz je ze všech těchto fází nejmasivněji podporována oblast prezentace.

Žadatel o grant, ať už se jedná o ministerstvo kultury či nižší úroveň veřejné správy, musí být až na výjimky právnická osoba – organizace založená podle českého právního řádu nebo fyzická osoba s trvalým či přechodným pobytem na území ČR.

Ve vybraných případech je oprávněným k získání dotace zahraniční žadatel. Jedná se například o státní grant na podporu překladů české literatury do zahraničí či rezidenční pobyty a kurátorské cesty (Česká centra). Na úrovni měst je podobným příkladem rezidenční program Praha – město literatury. Městské knihovny v Praze v rámci titulu UNESCO Praha kreativní město literatury.

V oblasti audiovize jsou od roku 2010 velmi silným nástrojem propagace české kultury (ale i celé ČR) filmové pobídky, které vrací zahraničním producentům po dotočení filmu na území ČR 20% uznatelných nákladů.