Na úrovni státu byla mobilita přímo zmíněna již v předchozích strategických dokumentech - Státní kulturní politice na léta 2009-2014 a Koncepci účinnější podpory umění na léta 2007-2013.

Dlouhodobým nástrojem mobility byly a jsou v ČR rezidenční pobyty. Jejich rozvoj v neziskovém sektoru byl již od poloviny 90. let podporován prostřednictvím výběrových dotačních řízení na Ministerstvu kultury a v této praxi je pokračováno i nadále.

Na úrovni státu přímá podpora tvůrčích rezidenčních pobytů existuje prostřednictvím IDU od roku 2004, kde jsou podporovány jak výjezdy českých umělců do zahraničí, tak zahraničních do ČR. Na obdobném obousměrném principu nově pracuje i systém rezidenčních pobytů v oblasti literatury v Českém literárním centru při Moravské zemské knihovně v Brně. Od roku 2008 byl na Ministerstvu kultury založen Program poskytování příspěvků na tvůrčí či studijní účely (tzv. stipendijní program), který podporuje české fyzické osoby. Tvůrčí stipendia jsou určena na podporu tvůrčí umělecké činnosti nebo tvůrčích uměleckých pobytů v délce od 6 měsíců do 2 let, jejichž výsledkem je vytvoření uměleckého díla nebo souboru uměleckých děl. Studijní stipendia jsou přiznávána na podporu studijních pobytů v délce nejméně 1 měsíce na významném tuzemském či zahraničním uměleckém, vědeckém nebo jiném specializovaném pracovišti.

V roce 2010 byla v rámci naplňování strategických dokumentů zpracována Analýza překážek mobility v ČR a proběhl rovněž kulatý stůl na téma „Podpora mobility v oblasti kultury – překážky mobility“ se zástupci jednotlivých oborů umění.

Doporučení analýzy směřovala jak do oblasti legislativní, finanční a informační. V oblasti nástrojů finanční podpory mobility byla vypracována doporučení ke vzniku dosud neexistujících  nástrojů podpory (např. „go and see granty“, krátkodobé cestovní granty, granty na podporu rozvoje trhu nebo na podporu účasti českých profesionálů v mezinárodních sítích). V oblasti informační byl pak hlavním výstupem požadavek na dostupnost informací k mobilitě a jejich koordinace.

Velkou část těchto doporučení se podařilo v průběhu dalších let zrealizovat. Na úrovni státu byla posílena podpora rozvoje zahraničních trhů (nejsilněji pak v oblasti kinematografie prostřednictvím Státního fondu kinematografie), podpora rezidenčních pobytů a iniciace nových a od roku 2013 též založení výběrového řízení na podporu tzv. krátkodobé mobility – cestovních grantů pro profesionály v oblasti umění.

Především v posledních deseti letech tak došlo k zásadní proměně prostředí motivujícího kulturní mobilitu, a to jak osob, tak uměleckých děl (například posílení grantového řízení na podporu překladů české literatury do zahraničních jazyků). V roce 2016 vznikla při IDU proexportní hudební kancelář SoundCzech na podporu současné hudby a České literární centrum na podporu propagace české literatury při Moravské zemské knihovně v Brně. Pro rok 2017 byl též vyhlášen nový státní program na podporu velkých mezinárodních uměleckých festivalů , který umožňuje prestižním festivalům a přehlídkám velkorysé rozšíření zahraničních hostů.

A konečně též v informační rovině se podařil prosadit vznik Infopointu pro mobilitu v ČR , a to v nových strategických dokumentech – ve Státní kulturní politice na léta 2015-2020 (s výhledem do roku 2025) a Koncepci podpory umění na léta 2015-2020.

Na úrovni měst a krajů není dosud otázka přímé podpory mobilitě příliš řešena.  A pokud dochází k podpoře hostování českých umělců v zahraničí, vysílání výstav do zahraničí, je toto ještě stále spíše spojováno se samotnou propagací konkrétního místa než s účelovou podporou mobility. Největším podporovatelem je zde hlavní město Praha, které prostřednictvím svého grantového systému podporuje velké množství projektů spojených se zahraniční kulturní spoluprací a mobilitou, včetně rezidenčních pobytů.

Podrobnější informace o konkrétních programech na podporu mezinárodních uměleckých projektů naleznete v aktualizované verzi Cultural Mobility Funding Guide – Czech Republic.