Sociální pojištění

Sociální pojištění je v jednotlivých zemích řešeno na úrovni národní legislativy. V  zemích EU, EHP a Švýcarska v oblasti sociálního zabezpečení nedochází k harmonizaci národních sociálních systémů členských států, ale pouze k jejich koordinaci, která v některých případech nahrazuje národní pravidla, která jsou nevýhodná pro migrující občany.  Zásady vysílání zaměstnanců i pracovníků OSVČ, kteří jsou občany EU, do jiné země EU jsou upraveny nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 883/2004.

V zemích mimo prostor EU, EHP a Švýcarska je sociální pojištění většinou upraveno mezinárodními smluvními dokumenty o sociálním zabezpečení, které jsou převážně ve formě dvoustranných smluv mezi dvěma státy.  Hlavním účelem mezinárodních smluv je koordinace sociálních systémů smluvních států tak, aby v důsledku pohybu osob přes hranice států, ať už z důvodu turistiky nebo zaměstnání, nedocházelo k ohrožení jejich nároků ze sociálního zabezpečení. Zároveň se tyto smlouvy zaměřují na popsání principu sčítání dob pojištění v daných státech.

Příklad

Jsem produkční divadelních představení se živnostenským oprávněním v ČR. Co mám udělat, když jedu pracovat jako osoba samostatně výdělečně činná do Izraele?

Sociální pojištění za hranicemi EU, EHP a Švýcarska


Pokud došlo k ukončení vaší dosavadní samostatné výdělečné činnosti v ČR, přestanou se na vás vztahovat české právní předpisy a vy máte povinnost tuto skutečnost oznámit příslušné OSSZ, která provede odhlášení z pojištění v ČR. Poté byste se měla přihlásit k sociálnímu pojištění ve státě, kde začnete samostatnou výdělečnou činnost vykonávat, v tomto případě v Izraeli. Protože mezi Izraelem a ČR byla uzavřena dvoustranná smlouva o sociálním zabezpečení, budete se řídit touto smlouvou. Zároveň máte možnost přihlásit se k dobrovolné účasti na důchodovém pojištění v ČR.

Příklad

Jsem výtvarnice, která si platí sociální pojištění v ČR jako osoba samostatně výdělečně činná. Je nutné platit pojištění, pokud odjíždím pracovat do Belgie? Jaké povinnosti mám vůči OSSZ?

Sociální pojištění v EU, EHP a Švýcarsku

V případě, kdy vycestujete za účelem výkonu výdělečné činnosti do zahraničí a jedná se o členský stát EU, EHP nebo Švýcarsko, což se v případě Belgie jedná, budou se na vás, dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) 883/2004, vztahovat právní předpisy o sociálním zabezpečení tohoto členského státu (pravidlo státu místa výkonu činnosti).

Obecně platí, že pokrytí sociálního zabezpečení nezávislého umělce (OSVČ) nebo zaměstnance podléhá zákonům pouze jedné jednotlivé členské země. Stejně jako všichni mobilní pracovníci podléháte zákonům země, ve které jste skutečně zaměstnána nebo samostatně výdělečně činná.

Nicméně v případě dočasné činnosti do 24 měsíců v jiném členském státě EU jste pojištěna v systému sociálního pojištění v zemi původu (v případě našeho příkladu v ČR). Zde platí princip vysílání: když je pracovník dočasně odeslán do jiného členského státu jeho zaměstnavatelem, vysílá se; samostatně výdělečně činní pracovníci se mohou vysílat. Zásada vysílání se vztahuje na činnosti v jiné zemi EU po dobu až 24 měsíců. V tomto případě budete nejméně 30 dnů před svým odjezdem kontaktovat příslušný úřad svého sociálního zabezpečení dle místa bydliště s žádostí o vydání A1 formuláře, který si berete na cestu s sebou jako doklad o příslušnosti k sociálnímu pojištění v jedné z členských zemí EU.

Pokud zamýšlíte zůstat déle než 24 měsíců, podléháte sociálnímu právu země určení (Belgie, v tomto případě) od svého prvního dne.

Pak se odhlásíte sama z pojištění na příslušné OSSZ v ČR a přihlásíte se k pojištění v Belgii u obdobné instituce. Po dobu činnosti v Belgii se na vás budou vztahovat právní předpisy o sociálním zabezpečení státu výkonu činnosti (tzn., budete odvádět příspěvky na pojistné do systému sociálního zabezpečení Belgie, podle jejich právních předpisů.