Pro pořadatele

Pojištění odpovědnosti

Kryj újmu na životě, zdraví, škodu na majetku, následné finanční škody třetích osob. Pojištění odpovědnosti uzavírají podnikatelé, právnické subjekty (obecná odpovědnost), ale také jednotlivé osoby (občanská odpovědnost), zaměstnanci (odpovědnost za škodu zaměstnance způsobenou zaměstnavateli).

Pojištění obecné odpovědnosti

Mělo by být samozřejmou součástí pojistného krytí každého podnikatelského subjektu, ať už osoby právnické či fyzické, a jako takové patří k základním pojistným produktům nabízeným naprostou většinou pojistitelů na našem trhu. U některých bývá označováno jako „pojištění odpovědnosti podnikatelů“, aby bylo zřejmé jeho odlišení od „pojištění odpovědnosti občanů“, tedy fyzických osob nepodnikajících, které se řídí jinými podmínkami.

1) Pojištěné osoby

Pojištění odpovědnosti se obvykle vztahuje na újmu způsobenou:

 • pojištěným (pojistníkem);
 • oprávněným zástupcem pojištěného (pojistníka) a osobami pověřenými z titulu své funkce vedením pojištěného provozu nebo dozorem nad ním;
 • zaměstnanci pojištěného (pojistníka) při plnění pracovních úkolů.

Na tomto místě je třeba zdůraznit, že za újmu způsobenou zaměstnancem či jinou osobou použitou podnikatelem při splnění jeho závazků třetí osobě odpovídá vždy zaměstnavatel, resp. podnikatel, který pak může uplatnit následný regresní nárok.

2) Připojištění

 • odpovědnost za věci převzaté (cizí věci byly převzaty za účelem provedení objednané činnosti na těchto věcech) a odpovědnost za věci užívané (cizí věci užívané = jako např. věci na leasing, vypůjčené)

Příklad

Zapůjčená osvětlovací a zvuková technika, výprava představení, hudební nástroje…

 • Odpovědnost za škody na životním prostředí z důvodu náhlého selhání ochranného zařízení
 • Pokud nedojde ke škodě na životě, zdraví či majetku, ale přesto vznikne finanční újma, existuje pojištění odpovědnosti za čisté finanční škody. Jedná se o ušlý zisk a náklady.

Příklad

Pořadatel představení včas nezajistí prostory, nasmlouvaný koncert se nekoná, účinkující umělci přijdou o výdělek.

 • V případě, že se na činnosti podílí více subjektů, lze sjednat vzájemnou odpovědnost těchto subjektů za škody, které by si mohly způsobit mezi sebou (křížová odpovědnost).

Příklad

Herci na jevišti se mohou vzájemně zranit, vzájemně si poškodit majetek.

3) Pojištění odpovědnosti pro pořadatele

Každý pořadatel na sebe přebírá rizika spojená s danou akcí. Ať již to je odpovědnost za prostory, které pronajal, za účinkující a diváky, tak i za zapůjčenou aparaturu či jiné cizí předměty apod. Při uzavírání pojistné smlouvy vztahující se k organizované akci je třeba věnovat pozornost ustanovením smlouvy s vlastníkem prostor, kde se akce bude konat, a to jak v případě akcí konaných v České republice, tak v zahraničí. Obvykle je za škody odpovědný organizátor akce. Pokud si organizátor pronajímá prostor pro konání akce, je většinou povinnost sjednat patřičné pojištění přenesena na něj jako nájemce. Pouze za škody vyplývající ze závad pronajímaného prostoru (např. pokud spadne lustr a někoho zraní) odpovídá pronajímatel prostoru.

 

Příklad

Poškozené kabely v pronajatém prostoru způsobí požár. Několik návštěvníků je zraněno a nějaké vybavení je poškozeno.

 • Za vzniklé škody je odpovědný pronajímatel, protože byly způsobeny závadou pronajatého prostoru. Avšak pokud by ke škodě došlo z důvodu nedbalostního přetížení sítě pronajatého prostoru, odpovídal by za škody nájemce a v takovém případě by se měla uplatnit pojistná smlouva odpovědnosti nájemce.

Příklad

Cirkusová skupina akrobatů na volné noze provádí představení v divadle. Představení začíná ve foyer, kde jednomu z akrobatů vypadne obruč, se kterou vystupuje, a zraní jednoho z návštěvníků, který musí být následně hospitalizován.

 • Tato odpovědnost za vzniklou újmu je čistě na akrobatovi.
 • Pokud existuje pojištění odpovědnosti organizátora, pak pojišťovna uhradí vzniklou škodu jen tehdy, pokud bylo vystoupení předem uvedeno v popisu představení. Pokud by škoda nebyla krytá pojištěním organizátora, mohla by být krytá profesním pojištěním akrobata, pokud takové pojištění má sjednané.

Užitečné tipy:

 • Před podpisem smlouvy by mělo být jasno, kdo pojistí vystoupení / akci, a to jak u akcí konaných v České republice, tak v zahraničí.
 • Pořadatel akce je odpovědný i za škody, které mohou na pronajatých prostorách způsobit účinkující i diváci. Např. poškození majetku vlastníka. V případě úrazu návštěvníka či účinkujícího, kdy příčinou byl např. neoznačený schod, uvolněné prkno či dlažba….
 • Krátkodobé pojistné smlouvy vztahující se k individuálním akcím je vhodné sjednat pouze tehdy, pokud se jedná o ojedinělé akce.
 • Pojistné se odvíjí od typu pořádané akce (podle počtu návštěvníků, délky trvání apod.). Pokud se jedná o opakované akce, je vždy výhodnější uzavřít roční pojistnou smlouvu než pojišťovat každou akci zvlášť.
 • Pokud se vystoupení koná v zahraničí, musí být v pojištění zahrnuty i škody v zahraničí.
 • Pojistná částka by v Evropě neměla být nižší než 3 000 000 EUR, vhodnější je však částka 5 000 000 EUR, vzhledem k tomu, že rozdíly v pojistném nejsou zásadní. Pojistné částky pro USA a Kanadu by měly být co nejvyšší, protože soudy často přiznávají velmi vysoké náhrady. Pojistitelé pro tyto země nabízejí maximální pojistné částky do 10 000 000 EUR, vyšší částky jsou možné na základě individuální nabídky. Pojistné je s ohledem na vysoké náhrady rovněž velmi vysoké.

Pojištění majetku

Vztahuje se zejména výstavy, umělecká díla či scénografii inscenací.

Každá výstava nese pro organizátora nebezpečí v podobě odcizení vystavovaného díla, jeho poškození, které může nastat při instalaci na dané místo, ale také při přepravě uměleckých děl. Velmi výhodné je pojištění tzv. „z hřebíku na hřebík“, což znamená, že díla jsou pojištěna od doby, kdy byla sejmuta z místa, kde původně byla, do doby než se zase na své místo vrátí po skončení výstavy. Pojištění je včetně přepravy.

Pojištění přepravy zásilek

Často souvisí s výstavami, kdy je třeba vystavované předměty na místo dovézt. Pojištění přepravy kryje škody, které by mohly nastat v době nakládky, přepravy a vykládky.

Pojištění nekonání akce

Může být jak z důvodu nepřízně počasí (koná-li se akce pod širým nebem) nebo z důvodu neúčasti účinkující osoby. Pojištění je nutno uzavřít nejpozději 14 dnů před termínem produkce.

 

Příklad

Z důvodu vytrvalého deště nebylo možno uskutečnit venkovní představení. Pořadateli vznikly náklady na vrácení vstupného, pronájem prostor, pronájem ozvučení, osvětlovací techniky.

Pojištění storna vstupenek

Souvisí zpravidla s pojištěním nekonání akce a zahrnuje náklady spojené se zrušením akce. Pojištění je nutno uzavřít s velkým časovým předstihem.

Pojištění osob

Organizátor akce může uzavřít úrazové pojištění osob pro všechny účinkující pro danou akci včetně cestovní pojištění, pokud se akce bude konat v zahraničí.

Pojištění vozidel

Řeší jak pojištění odpovědnosti z provozu vozidla za škody způsobené třetím osobám, které je dáno zákonem - je tedy povinné, tak i havarijní pojištění, které kryje škody vlastního vozidla včetně možnosti úrazového připojištění osob cestujících ve vozidle.

Pojištění terorismu

Lze uzavřít v souvislosti s jinými druhy pojištění, zpravidla z důvodu nekonání akce.

Pojistná událost

V případě škody vzniklé v souvislosti s řízením vozidla existuje v České republice Linka pomoci řidičům tel 1224. Tuto linku je možno volat v případě, havárie či odcizení nebo poškození vandalem

Ostatní škody je třeba hlásit na pojišťovnu, s níž je smlouva uzavřena, podle kontaktů jednotlivých pojišťoven viz níže. Hlášení škodní události je možné:

 •  telefonicky na klientském centru příslušné pojišťovny,
 •  on-line prostřednictvím webových formulářů příslušné pojišťovny,
 •  písemně na formuláři příslušné pojišťovny (lze stáhnout z webových stránek příslušné pojišťovny nebo vyzvednou osobně na jejich pobočkách)

K hlášení je nutno přiložit potřebné podklady (jsou vždy přesně vypsány na formuláři ke hlášení škod).