Pro umělce

Úrazové pojištění

Řeší situaci, kdy pojištěná osoba po úrazu nemá možnost vykonávat výdělečnou činnost pro zajištění finančních prostředků, ale také situaci, kdy v případě úmrtí (po úrazu) pojištěné osoby má být finančně zabezpečena jeho rodina. Pro případ úmrtí, úrazu či závažné nemoci, trvalých následků nebo denního odškodného lze sjednat komerční pojištění se stanovenou pojistnou částkou na jednotlivá rizika. Lze sjednat i krytí pro případ nemoci, kdy umělec nemá možnost vystupovat.

Životní pojištění

Chrání jednotlivce a jeho rodinu před finančními důsledky fatálních životních situací. Nejdůležitější jsou životní pojištění proti riziku smrti, proti riziku trvalé invalidity či smrti úrazem. Často je spojeno s úrazovým pojištěním.

Cestovní pojištění, zavazadla

Kryje léčebné výlohy v případě nemoci či úrazu ale také odpovědnost a pojištění zavazadel při cestě do zahraničí. Lze sjednat jednorázové pojištění na jednu cestu nebo při opakovaných výjezdech roční smlouvu bez nutnosti jednotlivé cesty hlásit. Při cestě do zahraničí je cestovní pojištění nezbytné, jelikož zákonné zdravotní pojištění nezahrnuje např. náklady na přepravu nemocného zpět do vlasti ani repatriaci tělesných ostatků. Při ambulantním ošetření může být požadována platba v hotovosti, zdravotní péče bude hrazena zdravotní pojišťovnou jen ve státních zařízeních a klient se na ní podílí v takové výši jako místní pojištěnci. Dalším důvodem pro uzavření tohoto pojištění jsou asistenční služby, které jsou v obtížných situacích neocenitelné.

Je třeba si uvědomit, že cestovní pojištění řeší pouze akutní naléhavé případy a nenahrazuje např. prevenci jako očkování apod.

Pojištění únosu a výkupného

Bývá zahrnuto v rámci cestovního pojištění.

Pojištění ušlého příjmu

Zpravidla součást životního pojištění. Je v podstatě pojištěním přerušení provozu z důvodu nemoci nebo úrazu pro svobodná povolání a živnostníky. Předmětem pojištění je ušlý zisk a stálé náklady. Pojištění se sjednává pro případ, kdy pojištěná osoba není schopna z důvodu nemoci nebo úrazu provozovat svoji podnikatelskou činnost a následkem toho dojde k přerušení provozu.

Příklad

Tanečník si utrhne Achillovu šlachu a následkem toho nemůže vystupovat. I v této době musí platit stálé náklady, i když nemá příjmy a vzniká mu další škoda ve formě ušlého zisku.

  • Toto pojištění nabízí např. Kooperativa pojišťovna, UNIQA pojišťovna, ČP Zdraví.

Nemocenské pojištění

Pro české občany je nemocenské pojištění formou zákonného pojištění.

Zdravotní pojištění cizinců

Komerční zdravotní pojištění cizinců je povinné pro všechny cizince z nečlenských států EU - ukládá to § 5 zákona č.326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území ČR, ve znění pozdějších předpisů. Základní zdravotní pojištění cizinců kryje náklady ošetření při náhlém onemocnění nebo úrazu. Je nutnou podmínkou pro udělení víza.

Pojištění lze sjednat i v širším rozsahu jako „Komplexní zdravotní pojištění cizinců“, které zahrnuje i očkování a jinou prevenci.

Pojištění právní ochrany

Pojištění určené jednak pro ochranu soukromí, která kryje řešení každodenních sporů v běžném životě (právní poradenství pro soukromé osoby), a jednak pro živnostníky a firmy, která kryje rizika související s podnikáním.

Pojištění vozidla

Řeší jak pojištění odpovědnosti z provozu vozidla za škody způsobené třetím osobám, které je dáno zákonem - je tedy povinné, tak i havarijní pojištění, které kryje škody vlastního vozidla včetně možnosti úrazového připojištění osob cestujících ve vozidle.

Pojištění majetku

Zvláště věci určené k výdělečné činnosti.

Pojištění vlastního majetku proti škodám způsobeným např. požárem, povodní, vodovodní škodou, ale i vloupáním či vandalismem, například rozbitím skla.

Pojištění odpovědnosti

Kryje újmu na životě, zdraví, škodu na majetku, následné finanční škody třetích osob. Pojištění odpovědnosti uzavírají podnikatelé, právnické subjekty (obecná odpovědnost), ale také jednotlivé osoby (občanská odpovědnost), zaměstnanci (odpovědnost za škodu zaměstnance způsobenou zaměstnavateli).

Pojištění obecné odpovědnosti

Mělo by být samozřejmou součástí pojistného krytí každého podnikatelského subjektu, ať už osoby právnické či fyzické, a jako takové patří k základním pojistným produktům nabízeným naprostou většinou pojistitelů na našem trhu. U některých bývá označováno jako „pojištění odpovědnosti podnikatelů“, aby bylo zřejmé jeho odlišení od „pojištění odpovědnosti občanů“, tedy fyzických osob nepodnikajících, které se řídí jinými podmínkami.

1) Pojištěné osoby

Pojištění odpovědnosti se obvykle vztahuje na újmu způsobenou:

  • pojištěným (pojistníkem);
  • oprávněným zástupcem pojištěného (pojistníka) a osobami pověřenými z titulu své funkce vedením pojištěného provozu nebo dozorem nad ním;
  • zaměstnanci pojištěného (pojistníka) při plnění pracovních úkolů.

Na tomto místě je třeba zdůraznit, že za újmu způsobenou zaměstnancem či jinou osobou použitou podnikatelem při splnění jeho závazků třetí osobě odpovídá vždy zaměstnavatel, resp. podnikatel, který pak může uplatnit následný regresní nárok.

2) Připojištění

  • odpovědnost za věci převzaté (cizí věci byly převzaty za účelem provedení objednané činnosti na těchto věcech) a odpovědnost za věci užívané (cizí věci užívané = jako např. věci na leasing, vypůjčené)

Příklad

Zapůjčená osvětlovací a zvuková technika, výprava představení, hudební nástroje…

  • Odpovědnost za škody na životním prostředí z důvodu náhlého selhání ochranného zařízení
  • Pokud nedojde ke škodě na životě, zdraví či majetku, ale přesto vznikne finanční újma, existuje pojištění odpovědnosti za čisté finanční škody. Jedná se o ušlý zisk a náklady.

Příklad

Pořadatel představení včas nezajistí prostory, nasmlouvaný koncert se nekoná, účinkující umělci přijdou o výdělek.

  • V případě, že se na činnosti podílí více subjektů, lze sjednat vzájemnou odpovědnost těchto subjektů za škody, které by si mohly způsobit mezi sebou (křížová odpovědnost).

Příklad

Herci na jevišti se mohou vzájemně zranit, vzájemně si poškodit majetek.

Pojištění odpovědnosti zaměstnance za škody způsobené zaměstnavateli

Je-li umělec angažován na základě pracovní smlouvy, pak by případné škody způsobené zaměstnavateli měly být řešeny pojištěním odpovědností zaměstnance za škody způsobené zaměstnavateli. Zaměstnavatel má podle Zákoníku práce nárok na náhradu škody maximálně do 4,5 násobku hrubé měsíční mzdy, což je obvykle i pojistná částka. Toto pojištění nekryje škody způsobené úmyslně, v opilosti nebo po zneužití jiných návykových látek. Lze připojistit škody na svěřených předmětech zaměstnavatele a škody způsobené při řízení služebního vozidla.

Individuální pojištění odpovědnosti zaměstnance za škody způsobené zaměstnavateli lze uzavřít prostřednictvím webových stránek velké části pojišťoven.

Pojištění hudebních nástrojů

Lze pojistit, jedná-li se o dražší hudební nástroj, proti poškození živelnou událostí, odcizením, vandalismem. Zpravidla však není pojištěna prostá krádež bez překonání překážky (hudební nástroj zůstane ležet v odemčené šatně). Při letecké přepravě lze pojistit jako zavazadlo.

Pojištění uměleckých děl

Každá výstava nese pro umělce či organizátora nebezpečí v podobě odcizení vystavovaného díla, jeho poškození, které může nastat při instalaci na dané místo, ale také při přepravě uměleckých děl. Velmi výhodné je pojištění tzv. „z hřebíku na hřebík“, což znamená, že díla jsou pojištěna od doby, kdy byla sejmuta z místa, kde původně byla, do doby než se zase na své místo vrátí po skončení výstavy. Pojištění je včetně přepravy.