Zdravotní pojištění v EU, EHP a Švýcarsku

Při poskytování a úhradě zdravotní péče českým občanům na území některého ze států EU, EHP či Švýcarska, podléhajících působnosti uvedených nařízení, platí tato základní pravidla:

Princip rovného zacházení – našemu občanovi je v zahraničí poskytována zdravotní péče za stejných podmínek a ve stejných cenách jako místním občanům.

Princip jednoho pojištění – na pojištěnce ze zemí EU se v kteroukoli dobu vztahují právní předpisy jednoho členského státu. V případě dlouhodobé činnosti platí, že osoba, která ji vykonává je pojištěna v zemi, ve které vykonává výdělečnou činnost. Společně s touto OSVČ jsou rovněž společně pojištěni i nezaopatření rodinní příslušníci.
Dále platí, že za určité služby nebo léky platí migrující pracovníci zdravotně pojištění v ČR stejnou spoluúčast jako místní občané a mohou čerpat zdravotní péči ve zdravotnických zařízeních financovaných z veřejných zdrojů. Při uplatnění nároku se stačí prokázat Evropským průkazem zdravotního pojištění (EHIC – European Health Insurance Card), případně náhradním dokladem, kterým je Potvrzení dočasně nahrazující EHIC.
Otázka poskytování a úhrady zdravotní péče je mezi členskými státy EU multilaterálně založena na principu tzv.„zrcadlovosti“, což znamená, že pro všechny státy platí při řešení této problematiky stejné podmínky.

Příklad

Jsem výtvarný umělec, který si platí zdravotní pojištění v ČR jako OSVČ. Odjíždím realizovat 3týdenní výstavu do Francie. Jaké povinnosti mám vůči své zdravotní pojišťovně? Je nutné platit pojištění své zdravotní pojišťovně v ČR, pokud odjíždím vykonávat svou činnost mimo ČR?

V případě, kdy vycestujete krátkodobě za účelem výkonu výdělečné činnosti do zahraničí a jedná se o členský stát EU, EHP nebo Švýcarska, což v případě Francie bude, budou se na vás, dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) 883/2004, vztahovat právní předpisy o sociálním zabezpečení, které se týkají také zdravotního pojištění.

Pokud se bude jednat o takto krátkodobé vycestování za prací, pak se ze stávajícího zdravotního pojištění v ČR neodhlašujete. Jako občan ČR přihlášený ke zdravotnímu pojištění u některé z českých zdravotních pojišťoven vlastníte Evropský průkaz zdravotního pojištění (EHIC), který je platný v 28 zemích EU a dále na Islandu, v Lichtenštejnsku, Norsku (EHP) a Švýcarsku.

Pokud budete v jiném členském státě potřebovat zdravotní péči. Máte nárok, aby Vám byla poskytnuta a uhrazena v nezbytném rozsahu za stejných podmínek, jako tamním pojištěncům, včetně např. úrovně spoluúčasti pacienta. Tato péče je poskytována na náklady Vaší české zdravotní pojišťovny. K prokázání toho, že jste českým pojištěncem, slouží zejména Evropský průkaz zdravotního pojištění (EHIC), nebo Potvrzení dočasně nahrazující Evropský průkaz vydané Vaší zdravotní pojišťovnou. Vzhledem k tomu, že tato péče je poskytována pouze v nezbytném rozsahu, je doporučeno, sjednat si před takovým odjezdem do ciziny, zdravotní cestovní připojištění.