Zaměstnanec vyslaný zaměstnavatelem

Pokud je tato doba kratší než 24 měsíců a umělec je vysílán do jiného členského státu EU, EHP či Švýcarska, za splnění určitých podmínek se nic nebude měnit. Zaměstnavatel v ČR bude za zaměstnance odvádět i nadále pojistné do českého systému, ze kterého je zaměstnanec i nadále oprávněn čerpat dávky sociálního zabezpečení a zdravotní péči.

Vyslaný zaměstnanec má mít od ČSSZ vystaveno osvědčení o vyslání – formulář A1. Za zaměstnance podává žádost o vystavení potvrzení k právním předpisům jeho zaměstnavatel na místně příslušné OSSZ. Zaměstnanec by měl mít tento formulář s sebou v zemi své dočasné působnosti jako osvědčení, že je přihlášen k sociálnímu pojištění tam, kde má uzavřen zaměstnanecký pracovní poměr a z toho také vyplývá příslušnost ke zdravotnímu pojištění.

Může se stát, že po dobu vyslání budete v jiném členském státě potřebovat zdravotní péči. Máte nárok, aby Vám byla poskytnuta v nezbytném rozsahu za stejných podmínek, jako tamním občanům, včetně např. úrovně spoluúčasti pacienta. Tato péče je poskytována na náklady Vaší české zdravotní pojišťovny. K prokázání toho, že jste českým pojištěncem, slouží zejména Evropský průkaz zdravotního pojištění (EHIC), nebo potvrzení dočasně nahrazující Evropský průkaz. Vzhledem k tomu, že tato péče je poskytována pouze v nezbytném rozsahu, je doporučeno, sjednat si před takovým odjezdem do ciziny, zdravotní cestovní připojištění.

Informace o speciálních situacích migrujících zaměstnanců jsou přehledně zpracovány v příručce pro migrující osoby.