Zdravotní pojištění za hranicemi EU, EHP a Švýcarska

V případě pojištění mimo území EU, EHP a Švýcarska, mohou nastat dvě situace. Buď má ČR s daným státem uzavřen mezinárodní smluvní dokument o sociálním zabezpečení tzv. mezinárodní smlouvy (mezinárodní smlouvy mohou být uzavřeny i se členským státem EU, EHP a Švýcarskem). Druhou z možností je, že ČR s daným státem žádnou mezinárodní smlouvu uzavřenu nemá, pak mluvíme o tzv. nesmluvní cizině.

Mezinárodní smluvní dokumenty o sociálním zabezpečení jsou tradičním, běžně používaným prostředkem koordinace v oblasti sociálního zabezpečení a zdravotní péče. Jejich základním smyslem je zajistit práva osob, které migrují mezi dvěma smluvními státy.

Pokud vyjíždí umělec či kulturní pracovník jako OSVČ nebo zaměstnanec do země, se kterou má ČR uzavřenu mezinárodní smlouvu, bude se řídit postupem uvedeným v konkrétní smlouvě a zpravidla se tak řídí pravidly státu, ve kterém bude pracovat. V případě ukončení nebo přerušení samostatně výdělečné činnosti nebo zaměstnání v ČR, je potřeba tuto skutečnost nahlásit zdravotní pojišťovně, u které je pracovník v ČR pojištěn. OSVČ provádí toto oznámení příslušným úřadům sama. Zaměstnance odhlašuje zaměstnavatel, ale pokud to neprovede, pak přechází tato povinnost na samotného pracovníka.

Jestliže mezi ČR a státem, kde OSVČ svou činnost vykonává, není uzavřená žádná mezinárodní smlouva, pak je důležité řešit konkrétní situaci přímo se zahraničním nositelem sociálního a zdravotního pojištění, nebo se případně informovat ve své příslušné OSSZ a zdravotní pojišťovně.

Příklad

Pracuji jako kulturní pracovník zaměstnaný organizací mající sídlo v ČR a jsem vyslán na dobu 24 měsíců k výkonu pracovní činnosti do Izraele. Kde jsem povinný odvádět své zdravotní pojištění?

Mezi ČR a Izraelem byla uzavřena mezinárodní smlouva o sociálním pojištění, která se vztahuje také na zdravotní pojištění a ze které vyplývá, že je-li zaměstnanec vyslán zaměstnavatelem se sídlem na území jedné smluvní strany na území druhé smluvní strany za účelem výkonu práce pro téhož zaměstnavatele, vztahují se na něj až do konce 36. kalendářního měsíce po tomto vyslání právní předpisy první smluvní strany tak, jako by byl ještě zaměstnán na jejím území.

Váš zaměstnavatel za vás proto bude odvádět sociální i zdravotní pojištění v ČR. Vzhledem k tomu, že péče vyplývající z Vašeho zdravotního pojištění je v zahraničí poskytována pouze v nezbytném rozsahu, je doporučeno sjednat si před takovým odjezdem do ciziny cestovní zdravotní připojištění.