Autorské právo v České republice

Hlavní pramen vnitrostátní úpravy autorského práva představuje autorský zákon (anglicky: Copyright Act). V důsledku přijetí nového kodexu soukromého práva – občanského zákoníku účinného od roku 2014 – byla z působnosti autorského zákona vyčleněna úprava licenční smlouvy, jež se nyní spolu s ostatními typovými soukromoprávními smlouvami nachází v občanském zákoníku.

Znění autorského zákona do značné míry vychází (a je stále významně ovlivněno) nadnárodní právní úpravou v podobě mezinárodních smluv a evropských směrnic a nařízení. Zabývá se právními vztahy uživatelů a tvůrců/autorů tzv. autorských děl k příslušným dílům. Autory/tvůrci mohou být například spisovatelé, výtvarníci, hudebníci, filmaři, architekti, urbanisté, programátoři apod. Prostřednictvím autorského práva stát poskytuje autorům po jistou omezenou dobu určitá výlučná práva k jejich dílu. Autorské právo je součástí širšího odvětví, a to práva duševního vlastnictví.

Skutečnost, že je dané dílo chráněno autorským právem, se často signalizuje symbolem © následovaným jménem autora a rokem (popřípadě jménem nebo názvem nabyvatele licence čili producenta, vydavatele, nakladatele apod.). Tento symbol má však v České republice (i ve většině jiných zemí) pouze ryze informativní význam – dílo je plně chráněno i tehdy, není-li to na něm nijak uvedeno.

Za nevhodnou lze označit praxi, kdy jsou uváděny dvě copyrightové výhrady (např. autora i nakladatele, aniž by bylo patrné, kdo konkrétně je nositelem práv nebo oprávnění – výhradní licence). Lze proto doporučit, aby byla vždy uváděna jen jedna copyrightová výhrada, má-li mít informativní smysl a má-li případně fungovat i jako předpoklad (presumpce) autorství dle §6 autorského zákona.   

Vedle autorského práva v užším smyslu jsou chráněna také tzv. práva související s právem autorským, kam patří práva výkonného umělce k vlastnímu výkonu, práva výrobců zvukových a zvukově obrazových záznamů, právo rozhlasového a televizního vysílatele, právo nakladatele a nově též právo prvního zveřejnitele. Obdobná je také ochrana databáze.