Nástroje propagace kultury

Podpora uměleckých projektů je realizována ve všech fázích vzniku uměleckého díla – od výzkumu (rezidence) přes samotnou tvorbu a prezentaci (výstava, představení) až po dokumentaci díla (katalog, kniha) a jeho reflexi (odborné periodické a neperiodické publikace). Na základě analýz je ze všech těchto fází nejmasivněji podporována oblast prezentace.

Žadatel o grant, ať už se jedná o ministerstvo kultury či nižší úroveň veřejné správy, musí být až na výjimky právnická osoba – organizace založená podle českého právního řádu nebo fyzická osoba s trvalým či přechodným pobytem na území ČR.

Ve vybraných případech je oprávněným k získání dotace zahraniční žadatel. Jedná se například o státní grant na podporu překladů české literatury do zahraničí či rezidenční pobyty a kurátorské cesty (Česká centra). Na úrovni měst je podobným příkladem rezidenční program Praha – město literatury městské knihovny v Praze v rámci titulu UNESCO Praha kreativní město literatury.


Ekonomické a informační nástroje podpory mobility

Dlouhodobým nástrojem mobility byly a jsou v ČR rezidenční pobyty. Jejich rozvoj v neziskovém sektoru byl již od poloviny 90. let podporován prostřednictvím výběrových dotačních řízení na Ministerstvu kultury a v této praxi se pokračuje i nadále.

Na úrovni státu existuje přímá podpora tvůrčích rezidenčních pobytů prostřednictvím IDU od roku 2004, kde jsou podporovány jak výjezdy českých umělců do zahraničí, tak zahraničních do ČR. Na obdobném obousměrném principu nově pracuje i systém rezidenčních pobytů v oblasti literatury v Českém literárním centru při Moravské zemské knihovně v Brně. Od roku 2008 byl na Ministerstvu kultury založen Stipendijní program, který podporuje české fyzické osoby.

Kromě zavedených prostředků vznikají v rámci naplňování strategických státních dokumentů nové nástroje podpory mobility. Především v posledních deseti letech tak dochází k zásadní proměně prostředí motivujícího kulturní mobilitu, a to jak osob, tak uměleckých děl.

V oblasti audiovize jsou od roku 2010 velmi silným nástrojem propagace české kultury (ale i celé ČR) filmové pobídky, které vrací zahraničním producentům po dotočení filmu na území ČR 20 % uznatelných nákladů.

Od roku 2013 vyhlašuje IDU dvakrát ročně výběrové řízení na podporu zahraničních kontaktů v oblasti profesionálního umění, tzv. Go and See granty zaměřené na krátkodobou mobilitu. Cílem programu je podpořit mezinárodní spolupráci a profesionalizaci českého umění v oborech divadlo, tanec, hudba, literatura, výtvarné umění.

V roce 2016 vznikla při IDU proexportní hudební kancelář SoundCzech na podporu současné hudby a České literární centrum na podporu propagace české literatury při Moravské zemské knihovně v Brně. 

Od roku 2017 též funguje státní program na podporu velkých mezinárodních uměleckých festivalů, který umožňuje prestižním festivalům a přehlídkám velkorysé rozšíření účasti zahraničních hostů. 

Dostupnost informací k mobilitě a poradenství k výjezdům českých umělců do zahraničí a zahraničních umělců a do ČR zajišťuje od roku 2018 infopoint CzechMobility.Info.