Sociální pojištění v EU, EHP a Švýcarsku

Jedním ze základních principů EU je právo občanů na volný pohyb. Pro oblast sociálního zabezpečení z toho vyplývá povinnost členských států zacházet s migrujícími občany EU stejně jako s vlastními státními příslušníky tak, aby nebyla omezena jejich možnost pracovat v jednotlivých členských zemích. V oblasti sociálního zabezpečení nedochází k harmonizaci národních sociálních systémů členských států, ale pouze k jejich koordinaci. Důvodem je různorodost sociálních systémů těchto zemí, které jsou založeny na odlišných principech a mají i různá institucionální uspořádání. Koordinace ponechává národní předpisy beze změn, to znamená, že rozdíly mezi národními systémy zůstávají. Koordinace nahrazuje pouze ta národní pravidla, která jsou pro migrující občany nevýhodná a pro tyto případy vytváří EU pravidla vlastní – koordinační. S ohledem na mobilitu a volný pohyb zaměstnanců, samostatně výdělečně činných osob a všech občanů EU platí zvláštní ustanovení nařízení (ES) č. 883/2004 o koordinaci systémů sociálního zabezpečení. Koordinace sociálního zabezpečení na úrovni EU nevylučuje uzavírání dvoustranných smluv.

Koordinace sociálního zabezpečení je založena na čtyřech základních principech, které pro migrující pracovníky znamenají následující:

  • Podle principu rovného zacházení podléhají migrující osoby na území členských států stejným povinnostem a užívají stejných výhod jako státní příslušníci dotyčného státu.
  • Na základě principu aplikace právního řádu jediného státu by nemělo dojít k situaci, že by migrující osoba podléhala právním předpisům více států nebo naopak nebyla pojištěna vůbec. Obecně platí, že se uplatňuje legislativa země, kde zaměstnaná osoba pracuje nebo osoba samostatně výdělečně činná vykonává výdělečnou činnost.
  • Princip sčítání dob pojištění se využívá v případech, kdy člověk stráví část svého pracovního života v jednom a část v jiném členském státu a přitom nesplní předepsanou dobu pro nárok na dávku v některém z nich. Koordinační nařízení zakotvují ustanovení, která umožňují pro získání nároku na dávky tam, kde to připadá v úvahu, přihlédnout i k dobám pojištění získaným v jiných členských státech.
  • Princip zachování nabytých práv umožňuje, aby dávky sociálního zabezpečení byly vypláceny oprávněné osobě i mimo území toho členského státu, kde na ně vznikl nárok, do státu jejího místa bydliště nebo pobytu.

Příklad

Jsem výtvarnice, která si platí sociální pojištění v ČR jako osoba samostatně výdělečně činná. Je nutné platit pojištění, pokud odjíždím pracovat do Belgie? Jaké povinnosti mám vůči OSSZ?

Sociální pojištění v EU, EHP a Švýcarsku

V případě, kdy vycestujete za účelem výkonu výdělečné činnosti do zahraničí a jedná se o členský stát EU, EHP nebo Švýcarsko, což se v případě Belgie jedná, budou se na vás, dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) 883/2004, vztahovat právní předpisy o sociálním zabezpečení tohoto členského státu (pravidlo státu místa výkonu činnosti).

Obecně platí, že pokrytí sociálního zabezpečení nezávislého umělce (OSVČ) nebo zaměstnance podléhá zákonům pouze jedné jednotlivé členské země. Stejně jako všichni mobilní pracovníci podléháte zákonům země, ve které jste skutečně zaměstnána nebo samostatně výdělečně činná.

Nicméně v případě dočasné činnosti do 24 měsíců v jiném členském státě EU jste pojištěna v systému sociálního pojištění v zemi původu (v případě našeho příkladu v ČR). Zde platí princip vysílání: když je pracovník dočasně odeslán do jiného členského státu jeho zaměstnavatelem, vysílá se; samostatně výdělečně činní pracovníci se mohou vysílat. Zásada vysílání se vztahuje na činnosti v jiné zemi EU po dobu až 24 měsíců. V tomto případě budete nejméně 30 dnů před svým odjezdem kontaktovat příslušný úřad svého sociálního zabezpečení dle místa bydliště s žádostí o vydání A1 formuláře, který si berete na cestu s sebou jako doklad o příslušnosti k sociálnímu pojištění v jedné z členských zemí EU.

Pokud zamýšlíte zůstat déle než 24 měsíců, podléháte sociálnímu právu země určení (Belgie, v tomto případě) od svého prvního dne.

Pak se odhlásíte sama z pojištění na příslušné OSSZ v ČR a přihlásíte se k pojištění v Belgii u obdobné instituce. Po dobu činnosti v Belgii se na vás budou vztahovat právní předpisy o sociálním zabezpečení státu výkonu činnosti (tzn., budete odvádět příspěvky na pojistné do systému sociálního zabezpečení Belgie, podle jejich právních předpisů.