Sociální pojištění za hranicemi EU, EHP a Švýcarska

V případě pojištění mimo území EU, EHP a Švýcarska, mohou nastat dvě situace. Buď má ČR s daným státem uzavřen mezinárodní smluvní dokument o sociálním zabezpečení tzv. mezinárodní smlouvy (mezinárodní smlouvy mohou být uzavřeny i se členským státem EU, EHP a Švýcarskem). Druhou z možností je, že ČR s daným státem žádnou mezinárodní smlouvu uzavřenu nemá, pak mluvíme o tzv. nesmluvní cizině.

Mezinárodní smluvní dokumenty o sociálním zabezpečení jsou tradičním, běžně používaným prostředkem koordinace v oblasti sociálního zabezpečení. Jejich základním smyslem je zajistit práva osob, které migrují mezi dvěma smluvními státy.

Úplné znění textů mezinárodních smluv o sociálním zabezpečení a prováděcích předpisů (Správních ujednání) najdete na internetových stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí.

Příklad

Jsem produkční divadelních představení se živnostenským oprávněním v ČR. Co mám udělat, když jedu pracovat jako osoba samostatně výdělečně činná do Izraele?

Sociální pojištění za hranicemi EU, EHP a Švýcarska

Pokud došlo k ukončení vaší dosavadní samostatné výdělečné činnosti v ČR, přestanou se na vás vztahovat české právní předpisy a vy máte povinnost tuto skutečnost oznámit příslušné OSSZ, která provede odhlášení z pojištění v ČR. Poté byste se měla přihlásit k sociálnímu pojištění ve státě, kde začnete samostatnou výdělečnou činnost vykonávat, v tomto případě v Izraeli. Protože mezi Izraelem a ČR byla uzavřena dvoustranná smlouva o sociálním zabezpečení, budete se řídit touto smlouvou . Zároveň máte možnost přihlásit se k dobrovolné účasti na důchodovém pojištění v ČR.

Pokud vyjíždí umělec či kulturní pracovník jako OSVČ do země, se kterou má ČR uzavřenu mezinárodní smlouvu, bude se řídit postupem uvedeným v konkrétní smlouvě a zpravidla se tak řídí pravidly státu, ve kterém bude pracovat. V případě ukončení samostatně výdělečné činnosti v ČR, je potřeba tuto skutečnost nahlásit Okresní správě sociálního zabezpečení OSSZ. Smyslem je, aby migrující osoby byly pojištěny pouze v jednom státě. Podle právních předpisů příslušného státu se pak odvádí pojistné na sociální zabezpečení a v souladu s nimi jsou vypláceny i dávky z těchto systémů.

Hlavním účelem mezinárodních smluv je popsání principu sčítání dob pojištění v daných státech. V případech, kdy mezi státy mezinárodní smlouva o sociální zabezpečení uzavřena není, tak nelze k dobám pojištění získaným v tzv. nesmluvní cizině přihlížet. Pro nárok na český důchod je tedy třeba postupovat výlučně podle vnitrostátních právních předpisů ČR, které započtení doby pojištění získané v nesmluvním státě pro vznik nároku na důchod v ČR neumožňují.

Jestliže mezi ČR a státem, kde OSVČ svou činnost vykonává, není uzavřená žádná mezinárodní smlouva, je podstatné, jestli bude OSVČ tuto činnost vykonávat na základě oprávnění k výkonu činnosti vyplývající z právních předpisů ČR. Vzhledem k tomu, že v těchto případech může existovat více možností, je lepší konkrétní situaci přímo řešit s OSSZ či se zahraničním nositelem pojištění.