Transport zboží (vývoz)

V případě vyvážení zboží mimo EU, je třeba brát v úvahu cla a současně daň (import VAT-obdoba DPH). Například v Případě Švýcarska je třeba zaplatit clo a současně daň, která činí 8% z dováženého předmětu. V případě uměleckých prací, je možné si zažádat o výjimku- osvobození od daně (více viz Swiss Customs Administration).

Doporučujeme si dohledat, jestli i jiné světové státy stanovují obdobné výjimky osvobození od daně pro dovoz uměleckých prací.

EORI Registrace:

Nařízením Evropské komise účinným od 1. 7. 2009 byla stanovena povinnost registrace hospodářských subjektů v rámci celé EU do tzv. Rejstříku hospodářských subjektů (rejstřík EORI) v případech, kdy subjekt obchoduje se třetími zeměmi.

Osobní číslo přidělené celní správou, tzv. EORI číslo. Slouží jako komunikátor s celními úřady. Registraci je možné si vyřídit na jakémkoliv celním úřadě bez ohledu na sídlo podnikatele (právnické osoby se sídlem v ČR a fyzické osoby- podnikatelé, kteří mají sídlo/bydliště na území ČR).

Více informací o EORI registraci, včetně formulářů, je k dispozici na webových stránkách Celní správy ČR.

Příklad

Produktový designér s živnostenským oprávněním (tj. fyzická osoba- podnikatel) díky prestižnímu mezinárodnímu ocenění prodává svůj produkt do zahraničí, a to především do USA a Švýcarska. Přestože se jedná o malý počet kusů výrobku, svoje číslo EORI musí například pro prodej do Švýcarska mít. V tomto případě využil služeb přepravní společnosti, která za poplatky zajišťuje i celní služby. Umělec by měl poskytnout přepravní společnosti součinnost při přípravě vývozní faktury. Udat název zboží, počet, cenu a další informace, které si přepravce vyžádá.

Vývoz uměleckých předmětů, předmětů kulturní povahy jako významného dědictví České republiky/ Ochrana kulturního dědictví a omezení vývozu

Účelem tohoto omezení vývozu je, aby stát měl kontrolu nad pohybem kulturního dědictví své země. Ačkoliv může mít daný umělecký předmět soukromého vlastníka, existuje zájem na tom, aby zůstával v České republice.

K této problematice se vztahuje množství právních předpisů (Zákon o prodeji a vývozu předmětů kulturní hodnoty č. 71/1994 Sb. a další) Opět rozlišujeme vývoz dočasný nebo trvalý. K tomu, aby bylo možné předmět kulturní povahy vyvézt z ČR, je třeba mít osvědčení kulturní instituce, např. Národní galerie nebo Uměleckoprůmyslového muzea, která osvědčení vydává. Formální podrobnosti a formuláře jsou k dispozici na stránkách Národní galerie nebo UPM. Ve specifických případech se vyžaduje povolení Ministerstva kultury.

V tomto případě není rozhodující, jestli se jedná o podnikatele nebo soukromou fyzickou osobu.

Příklad

Americký sběratel umění a starožitností v Praze zakoupil sborník kreseb studenta uměleckoprůmyslové školy z přelomu 19. a 20. století. Pro vývoz do USA si na formulářích UPM zažádal o vývozní povolení. Vývozní povolení mu bylo uděleno, ale UPM si vyhradilo, že před odjezdem umělecké dílo zdokumentuje, neboť se jednalo o velice hodnotné kresby ukazující vývoj secesního slohu.

Příklad

Významný český galerista vyvážel obraz Pabla Picassa k zápůjčce na výstavu do USA, jelikož se jednalo o významnou kulturní památku a k takovému vývozu je třeba povolení ministra kultury, obraz byl celníky na Letišti Václava Havla zadržen. Zákon stanoví, že významnou kulturní památku lze v zahraničí vystavovat (zapůjčit anebo v zahraničí vyvést z jiného důvodu) jen s předchozím souhlasem ministerstva kultury.