Cizinec z EU, EHP a Švýcarska bez trvalého pobytu v ČR může být účasten českého veřejného zdravotního pojištění jak ze zákona z titulu zaměstnání, tak na základě evropských nařízení (např. jako OSVČ vykonávající samostatnou výdělečnou činnost dlouhodobě pouze na území ČR).

Cizinec s trvalým pobytem v ČR je povinen přihlásit se ke zdravotnímu pojištění v ČR, jakmile získá státní občanství ČR.

Povinnosti cizinců přicházejících za prací do ČR ze zemí mimo EU, EHP a Švýcarska upravují dvoustranné mezinárodní smlouvy.

Občané jiného členského státu EU, EHP či Švýcarska budou mít při práci v ČR v oblasti zdravotního pojištění stejné povinnosti jako občané ČR (viz zaměstnanec v ČR; OSVČ v ČR). S ohledem na mobilitu a volný pohyb zaměstnanců, samostatně výdělečně činných osob a všech občanů EU platí zvláštní ustanovení nařízení (ES) č. 883/2004 o koordinaci systémů sociálního zabezpečení.

Příklad

Jsem tanečník z Belgie, dlouhodobě pracující jako OSVČ v divadle v ČR a nyní se stěhuji zpět. Zdravotní pojištění v tuto chvíli odvádím české zdravotní pojišťovně. Jak mám nyní postupovat?

Pokud jste se rozhodl dlouhodobě ukončit svou činnost v ČR a odejít zpět do Belgie tj. státu EU, EHP či Švýcarska, pak budete od počátku Vaší činnosti podléhat tamnímu systému sociálního zabezpečení i zdravotního pojištění, což znamená povinnost se v tomto státě zpět do těchto systémů nahlásit – respektive oznámit skutečnost navrácení k výkonu činnosti OSVČ v příslušné zemi. Tato skutečnost také znamená, že již nebudete účastni českého systému, a tuto skutečnost je potřeba před odjezdem sdělit českým úřadům (správa sociálního zabezpečení, zdravotní pojišťovna, či úřad práce).

V souvislosti s ukončením účasti ve veřejném zdravotním pojištění zaniká povinnost platit pojistné dnem uvedeným v písemném prohlášení, ne však dříve než dnem následujícím po dni, kdy bylo toto prohlášení doručeno zdravotní pojišťovně. Naopak povinnost opětovného placení pojistného vzniká dnem, ke kterému se pojištěnec po návratu z ciziny znovu přihlásil u své zdravotní pojišťovny. Povinností navrátivší se osoby je dodatečně doložit zdravotní pojišťovně uzavřené zdravotní pojištění v cizině a jeho délku. Tato povinnost je přímo zásadní, neboť pokud by pojištěnec tento doklad nepředložil, byl by povinen doplatit zdravotní pojišťovně pojistné tak, jako by podle výše citovaného ustanovení o dlouhodobém pobytu v cizině nepostupoval. Dobu pojištění, dokladuje zpravidla i občan státu EU, EHP či Švýcarska své zdravotní pojišťovně i v případech, kdy podléhal režimu „evropských“ koordinačních nařízení.

Za tímto účelem si před odjezdem z ČR vyžádejte u české zdravotní pojišťovny, u které jste byl pojištěn, formulář E104 nebo jiné potvrzení, dokládající, že jste byl po dobu odhlášení v Belgii účastníkem systému zdravotního/sociálního systému jiného státu.