Zdravotní pojištění je vymezeno zákonem č. 48/1997 Sb., o věřejném zdravotním pojištění, který zejména vymezuje pravidla pro veřejné zdravotní pojištění, jeho rozsah a podmínky za nichž jsou na jeho základě hrazeny zdravotní služby („hrazené služby“). Tento zákon je používán, nestanoví-li jinak přímo použitelné předpisy EU upravující koordinaci systémů sociálního zabezpečení nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 883/2004).

Pojistné je hrazeno zdravotní pojišťovně, u které je pojištěnec pojištěn (příslušná zdravotní pojišťovna), od 1. dne nástupu zaměstnance do zaměstnání či zahájení samostatně výdělečné činnosti.

Pojištěnec má právo na výběr zdravotní pojišťovny. Pojišťovnu lze měnit jednou za 12 měsíců, a to vždy jen k 1. dni kalendářního pololetí.

Pojištěnec je povinen prokazovat se při poskytování zdravotních služeb platným průkazem pojištěnce (Evropský průkaz zdravotního pojištění (EHIC) nebo náhradním dokladem vydaným příslušnou zdravotní pojišťovnou.