Výtvarné umění

 

V oblasti výtvarného umění se nejčastěji používají tyto smluvní typy:

 • Kupní smlouva; v případě, že její součástí nebude žádné licenční ujednání, má se primárně a obecně za to, že kupující žádné smluvní oprávnění (licenci) k užití výtvarného díla nenabyl, a je tudíž oprávněn zakoupené výtvarné dílo užít pouze omezeným způsobem na základě zákonných výjimek (tj. zejména na základě tzv. vystavovatelské a katalogové licence, nicméně vystavování na základě zákonné výjimky – vystavovatelské zákonné licence může prodávající autor buď v kupní smlouvě nebo v rejstříku kolektivního správce OOA-S zapovědět); kupující může být značně omezen při koupi určitých druhů výtvarných děl, spadajících do působnosti zákona č. 71/1994. Sb., o prodeji a vývozu předmětů kulturní hodnoty.
   
 • Smlouva o vytvoření výtvarného díla na objednávku; po dokončení a předání hotového díla se objednatel stane majitelem výtvarného díla, v tomto ohledu bude následný režim podobný kupní smlouvě; udílení pokynů týkajících se výsledné podoby díla není na rozdíl od smluv pracovněprávních pro smlouvu o dílo typické, jelikož zhotovitel odpovídá toliko za výsledek; pokyny je výtvarník vázán pouze pokud se k tomu ve smlouvě o dílo výslovně zavázal, přičemž takové pokyny by neměly (nad únosnou míru) zasahovat do autorské koncepce a představy výtvarníka; pokud smlouva nebude výslovně obsahovat ujednání o poskytnutí licence, je objednatel následně oprávněn užít zhotovené výtvarné dílo pouze v souladu s účelem, pro který byla smlouva uzavřena a pro který bylo dílo vytvořeno (v tomto případě mohou vznikat značné pochybnosti o šíři oprávnění, proto variantu bez jasného a výslovného licenčního ujednání nelze doporučit).
   
 • Licenční smlouva nakladatelská (distribuční); týká se rozmnožování a rozšiřování rozmnoženin originálu výtvarného díla za účelem distribuce (prodeje) takových rozmnoženin veřejnosti; je důležité v ní sjednat veškeré formy reprodukce, které mohou být na podkladě originálu výtvarného díla vyrobeny (od pohlednic až po bronzové odlitky) a v neposlední řadě též konkrétní způsoby distribuce (prodej v kamenných obchodech apod.).
   
 • Smlouva o výpůjčce výtvarného díla; týká se bezplatného a dočasného zapůjčení výtvarného díla pro různorodé účely; vzorovou smlouvu s komentářem (anotací) naleznete zde.
   
 • Smlouva o pronájmu výtvarného díla; týká se dočasného poskytnutí výtvarného díla za úplatu (nájemné); nejčastěji se používá v divadle při pronájmu scénografie, kostýmů a rekvizit.
   
 • Darovací smlouva; týká se bezplatného převodu vlastnického práva k výtvarnému dílu; používá se při spolupráci s různými mecenáši apod.