Ochrana práv výkonných umělců

Mezi výkonné umělce řadíme jakékoliv fyzické osoby, které svým uměleckým výkonem provádí (ztvárňují) autorská díla umělecké povahy (například herec recituje text, tanečník tančí na určitou choreografii, zpěvák zpívá píseň apod.). Nejčastěji jsou takovými osobami herci, zpěváci, tanečníci, hudebníci, dirigenti a divadelní režiséři. Výkonným umělcem je také artista (i když svým výkonem neprovádí umělecké autorské dílo). Do množiny výkonných umělců naopak nespadají technické, produkční a administrativní profese, jako například umělecký, provozní nebo technický ředitel, maskérky a vlásenkářky, technici a klasičtí zvukaři a osvětlovači. Výsledky činnosti maskérek a vlásenkářek a někdy i osvětlovačů a zvukařů však mohou za určitých podmínek nabýt znaků autorského díla (je-li jejich práce dostatečně tvůrčí a jedinečná).

Umělecké výkony jsou chráněny podobným způsobem jako autorská díla; výkonní umělci jsou nositeli absolutních práv ke svým výkonům. Výkonní umělci mají tedy svá osobnostní a majetková práva, jejichž obsah je podobný právům autorským majetkovým a osobnostním, nicméně není zcela totožný. Obsah majetkových práv výkonného umělce tvoř zejména výhradní právo sdělovat živý výkon veřejnosti, zaznamenat takový výkon na jakýkoliv zvukový, obrazový nebo zvukově obrazový záznam, zpřístupnit výkon na internetu nebo jej vysílat. Výkon majetkových práv při společném uměleckém provedení téhož díla (orchestr, pěvecký sbor, taneční skupina) má svůj vlastní specifický režim v podobě „hromadného“ licencování práv ke všem výkonům společně prostřednictvím jedné osoby, tzv. společného zástupce uměleckého tělesa, jímž může být u pěveckého sboru například sbormistr apod.

Příklad

Podnikatel zabývající se prodejem uměleckých videozáznamů vyrobí na svou odpovědnost a na své náklady za účelem distribuce profesionální zvukově obrazový záznam českého představení tzv. nového cirkusu, v němž účinkovali herci, tanečníci a artisté z různých zemí. Jak bude vypadat smlouva s českými a zahraničními umělci?

Nemá-li taneční skupina společného zástupce, bude nezbytné vyjednat podmínky a uzavřít jednotlivé licenční smlouvy zvlášť s každým jedním českým i zahraničním umělcem. Má-li taneční skupina společného zástupce (například uměleckého šéfa taneční skupiny), je možné uzavřít takovou licenční smlouvu pouze s tímto jedním zástupcem, čímž dojde k vypořádání práv všech výkonných umělců, českých i zahraničních, naráz.

V licenčních smlouvách nebo v licenční smlouvě musíme určit, jaká práva (jakých osob) jsou vypořádávána (zda pouze práva tanečníků – výkonných umělců, anebo též práva autorská, tj. práva autora choreografie, práva kostýmního výtvarníka, práva skladatele užité scénické hudby, práva autora scénografického řešení tanečního prostoru apod.). Posléze sjednáme právo na vytvoření zvukově obrazového záznamu uměleckých výkonů (a/nebo také autorských děl, viz výše) zařazených a užitých v rámci tanečního představení a upřesníme výsledný technický formát záznamu (např. pouze DVD). Následně specifikujeme, v jakém časovém období, v jakém nákladu a kde (v jakých zemích) bude distribuce DVD probíhat. Pokud jsme se dohodli, že záznam bude umístěn také na internetu (ať už ke stažení a/nebo k on-line streamu), musíme ještě zakotvit právo na sdělování záznamu v digitální podobě veřejnosti: kdokoliv k němu může mít přístup v čase a na místě podle své vlastní volby počítačovou sítí, a to (podle dohody) buď formou stahování digitálních rozmnoženin pro vlastní potřebu a/nebo formou on-line streamu bez možnosti stahování digitálních rozmnoženin záznamu pro osobní potřebu. V neposlední řadě zbývá doplnit pouze druh odměny (fixní a/nebo podílová), její výši nebo výše, splatnost a platební a fakturační podmínky a základní povinné náležitosti licenční smlouvy máme naplněny.