Příklady z praxe

Příklad

Sociální pojištění občanů ČR v EU, EHP a Švýcarsku

Jsem výtvarnice, která si platí sociální pojištění v ČR jako osoba samostatně výdělečně činná. Je nutné platit pojištění, pokud odjíždím pracovat do Belgie? Jaké povinnosti mám vůči OSSZ?

V případě, kdy vycestujete za účelem výkonu výdělečné činnosti do zahraničí a jedná se o členský stát EU, EHP nebo Švýcarsko, což se v případě Belgie jedná, budou se na vás, dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) 883/2004, vztahovat právní předpisy o sociálním zabezpečení tohoto členského státu (pravidlo státu místa výkonu činnosti).

Obecně platí, že pokrytí sociálního zabezpečení nezávislého umělce (OSVČ) nebo zaměstnance podléhá zákonům pouze jedné jednotlivé členské země. Stejně jako všichni mobilní pracovníci podléháte zákonům země, ve které jste skutečně zaměstnána nebo samostatně výdělečně činná.

Nicméně v případě dočasné činnosti do 24 měsíců v jiném členském státě EU jste pojištěna v systému sociálního pojištění v zemi původu (v případě našeho příkladu v ČR). Zde platí princip vysílání: když je pracovník dočasně odeslán do jiného členského státu jeho zaměstnavatelem, vysílá se; samostatně výdělečně činní pracovníci se mohou vysílat. Zásada vysílání se vztahuje na činnosti v jiné zemi EU po dobu až 24 měsíců. V tomto případě budete nejméně 30 dnů před svým odjezdem kontaktovat příslušný úřad svého sociálního zabezpečení dle místa bydliště s žádostí o vydání A1 formuláře, který si berete na cestu s sebou jako doklad o příslušnosti k sociálnímu pojištění v jedné z členských zemí EU.

Pokud zamýšlíte zůstat déle než 24 měsíců, podléháte sociálnímu právu země určení (Belgie, v tomto případě) od svého prvního dne.

Pak se odhlásíte sama z pojištění na příslušné OSSZ v ČR a přihlásíte se k pojištění v Belgii u obdobné instituce. Po dobu činnosti v Belgii se na vás budou vztahovat právní předpisy o sociálním zabezpečení státu výkonu činnosti (tzn., budete odvádět příspěvky na pojistné do systému sociálního zabezpečení Belgie, podle jejich právních předpisů.

Příklad

Sociální pojištění občanů ČR za hranicemi EU, EHP a Švýcarska

Jsem produkční divadelních představení se živnostenským oprávněním v ČR. Co mám udělat, když jedu pracovat jako osoba samostatně výdělečně činná do Izraele?


Pokud došlo k ukončení vaší dosavadní samostatné výdělečné činnosti v ČR, přestanou se na vás vztahovat české právní předpisy a vy máte povinnost tuto skutečnost oznámit příslušné OSSZ, která provede odhlášení z pojištění v ČR. Poté byste se měla přihlásit k sociálnímu pojištění ve státě, kde začnete samostatnou výdělečnou činnost vykonávat, v tomto případě v Izraeli. Protože mezi Izraelem a ČR byla uzavřena dvoustranná smlouva o sociálním zabezpečení, budete se řídit touto smlouvou. Zároveň máte možnost přihlásit se k dobrovolné účasti na důchodovém pojištění v ČR.

Pokud vyjíždí umělec či kulturní pracovník jako OSVČ do země, se kterou má ČR uzavřenu mezinárodní smlouvu, bude se řídit postupem uvedeným v konkrétní smlouvě a zpravidla se tak řídí pravidly státu, ve kterém bude pracovat. V případě ukončení samostatně výdělečné činnosti v ČR, je potřeba tuto skutečnost nahlásit Okresní správě sociálního zabezpečení OSSZ. Smyslem je, aby migrující osoby byly pojištěny pouze v jednom státě. Podle právních předpisů příslušného státu se pak odvádí pojistné na sociální zabezpečení a v souladu s nimi jsou vypláceny i dávky z těchto systémů.

Hlavním účelem mezinárodních smluv je popsání principu sčítání dob pojištění v daných státech. V případech, kdy mezi státy mezinárodní smlouva o sociální zabezpečení uzavřena není, tak nelze k dobám pojištění získaným v tzv. nesmluvní cizině přihlížet. Pro nárok na český důchod je tedy třeba postupovat výlučně podle vnitrostátních právních předpisů ČR, které započtení doby pojištění získané v nesmluvním státě pro vznik nároku na důchod v ČR neumožňují.

Jestliže mezi ČR a státem, kde OSVČ svou činnost vykonává, není uzavřená žádná mezinárodní smlouva, je podstatné, jestli bude OSVČ tuto činnost vykonávat na základě oprávnění k výkonu činnosti vyplývající z právních předpisů ČR. Vzhledem k tomu, že v těchto případech může existovat více možností, je lepší konkrétní situaci přímo řešit s OSSZ či se zahraničním nositelem pojištění.

Příklad

Sociální pojištění cizinců

Jsem cizinec – tanečník, několik let jsem byl zaměstnán v divadle v ČR a nyní se stěhuji zpět do Francie. Bude mi vráceno pojistné na důchodové pojištění, které jsem v ČR odvedl?

V ČR je odvádění pojistného na sociální zabezpečení (tj. i na důchodové pojištění) povinné a zaplacené pojistné není možné vrátit zpět (zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti). Ve vašem případě následně může být využit tzv. princip sčítání dob pojištění, který členským státům stanovuje obecnou povinnost pro vznik nároku na dávky přihlédnout v nezbytném rozsahu jak k vlastním dobám pojištění, tak i k dobám pojištění získaným podle právních předpisů ostatních členských států. Tzv. dílčí důchod poté přiznají a vyplácejí všechny dotčené státy za doby pojištění, které pojištěnec na jejich území získal.