Sociální pojištění za hranicemi EU, EHP a Švýcarska

V případě pojištění mimo území EU, EHP a Švýcarska, mohou nastat dvě situace:

ČR má s daným státem uzavřenu mezinárodní smlouvu

Mezinárodní smlouvy o sociálním zabezpečení jsou tradičním, běžně používaným prostředkem koordinace v oblasti sociálního zabezpečení. Jejich základním smyslem je zajistit práva osob, které migrují mezi dvěma smluvními státy.

Úplné znění mezinárodních smluv o sociálním zabezpečení sjednaných Českou republikou je k dispozici aktualizovaný na webu ČSSZ a na stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí.

ČR nemá s daným státem uzavřenu mezinárodní smlouvu (tzv. nesmluvní cizina)

Jestliže mezi ČR a státem, kde výdělečně činná osoba vykonává svou činnost, není uzavřená žádná mezinárodní smlouva, pak je důležité řešit konkrétní situaci přímo se zahraničním nositelem sociálního pojištění, nebo se případně informovat ve své příslušné OSSZ.