Užitečné tipy

 • Cestovní a bezpečnostní tipy a požadavky Ministerstva zahraničních věcí ČR
  Webová stránka ministerstva obsahuje cestovní a bezpečnostní tipy a požadavky pro české cestující řazené podle země. Patří sem aktuální lékařské informace, obecné informace o cestování, požadavky na vstup a výstup, zvláštní celní předpisy, případné varovné pokyny atd.
   
 • Požadavky vždy ověřujte u zastupitelského úřadu
  Dle povahy zaměstnání je pro pobyt v jiných zemích – i v případě ostatních schengenských zemí – vždy lépe kontaktovat diplomatické mise v hostitelských zemích, pro ověření, zda není nutné nějaké další zvláštní povolení.
   
 • Kontaktní úřady a online informace o vízových otázkách v zemích
  Jednotlivé země EU také nabízejí iniciativy a umělecké organizace pro nezávazné konzultace týkající se konkrétních otázek v oblasti uplatňování vízového kodexu z roku 2009 nebo zveřejňují praktické informace o této problematice.
   
 • Konzulární ochrana občanů EU v některých státech EU
  Všichni občané EU, kteří jsou v nečlenském státě EU, ve kterém jejich domovské země nemají diplomatické zastoupení, mají právo na ochranu prostřednictvím jakéhokoli diplomatického nebo konzulárního zastoupení jiného členského státu EU.
   
 • Zprostředkovatelské agentury
  Některé diplomatické mise využívají tzv. outsourcing vízového procesu, tedy využívají externího poskytovatele služeb. Prostřednictvím vízových center nabízejí žadatelům větší pohodlí a flexibilitu při podávání vízových žádostí. To se však nevztahuje na všechny druhy víz.
   
 • Registrace na policii
  Některé země (např. Čínská lidová republika) vyžadují pro delší pobyty registraci u policie. Při pobytu v hotelu se uvedený hotel postará o registrační proces, ale pokud se návštěvník ubytovává v soukromém bytě, musí se registračními požadavky zabývat osobně.
   
 • DROZD – Dobrovolná registrace občanů při cestách do zahraničí
  Při výjezdech do zahraničí je možné se dobrovolně registrovat v systému DROZD. Systém slouží k včasnému varování o hrozícím nebezpečí a poskytování rychlé pomoci občanům v nouzi v případě přírodních katastrof i sociálních nepokojů.
   
 • Schengenská kalkulačka 
  U krátkodobých pobytů je nutné, aby si držitel víza kromě platnosti a počtu povolených dnů ohlídal, zda nemá ve vízu omezen počet povolených vstupů (počet období pobytu, mezi která lze rozdělit celkové povolené dny pobytu), zejména v případě, pokud plánuje vracet se na území členských států. Vízum pozbývá platnosti, jakmile se celkový počet vycestování držitele rovná počtu povolených vstupů, a to i v případě, že držitel víza nevyužil maximálně povolený počet dnů pobytu. Ke sledování počtu dnů a vstupů pomůže Schengenská kalkulačka, která je k dispozici zde.
   
 • Online plánování schůzek na ambasádách a konzulátech a online podání žádosti o vízum
  Systém internetové registrace žadatelů o pobytová oprávnění pro pobyty v České republice a v Schengenu umožňuje sjednat si předem termín na zastupitelském úřadě. Formulář je dostupný v různých jazycích.
   
 • Časy nutné na zpracování žádosti o vízum
  Je vhodné nechat si časovou rezervu před plánovanou cestu na vyřízení žádosti o vízum, vydání víza v krátké době obvykle není možné. Kompletně podaná žádost i včetně podpůrných dokumentů může zkrátit proces žádosti o vízum a můžete tak předejít průtahům při dožadování doplňujících informací. Nepředložením kompletních náležitostí se naopak vystavujete riziku, že bude žádost posouzena jako nepřijatelná.
   
 • Podání žádosti neprodlouží pobyt
  Skutečnost, že občan třetí země v průběhu svého pobytu na území schengenského prostoru podal žádost o vízum nebo pobytové oprávnění, jej neopravňuje překročit vymezený časový limit pro pobyt na území.
   
 • Tranzitní víza
  Před cestou se vždy informujte o nutnosti nejen víz pro cílovou destinaci, ale také tranzitních víz pro mezipřistání na letištích v zahraničí. Zkontrolujte také, zda bude nutné při mezipřistání vyzvednout a znovu odbavit zavazadla, nebo dojde k jejich vyzvednutí až v cílové destinaci a během mezipřistání neopustíte tranzitní prostor. Pro tranzit existují v následujících zemích výjimky:
   
 • Čínská lidová republika – 72 a 144 hodin bezvízového tranzitu
  Cestující z 53 zemí včetně České republiky mohou využít možnosti 144 a 72 hodinového bezvízového tranzitu na 30 hraničních přechodech. Konkrétní podmínky lze nalézt zde.
   
 • Ruská federace – vízum při opuštění tranzitního prostoru
  Pro občany České republiky je standardně nutné tranzitní vízum. Výjimkou je situace, kdy cestující neopustí tranzitní prostor mezinárodního letiště na území RF (toto je povinen doložit letenkou prokazující, že mu po příletu do RF navazuje let z RF do třetího státu, kontrolují se i doklady požadované pro vstup do cílové země). Pokud však pokračuje v cestě z jiného letiště v témže městě, ruské vízum již je potřeba. U odletů ze stejného letiště je důležité si zjistit, zda při přechodu na jiný terminál nedojde k opuštění tranzitního prostoru, potom by bylo vízum zapotřebí.
   
 • Austrálie – 8 hodin v tranzitním prostoru bez víza
  Tranzitní vízum se nevyžaduje, pokud má občan České republiky zajištěnu letenku pro let z Austrálie, neopustí tranzitní prostor letiště, jeho odlet se uskuteční do osmi hodin po příletu a má doklady požadované pro vstup do cílové země. Vízová povinnost při tranzitu přes Austrálii do třetích zemí však zůstává v platnosti, pokud délka pobytu v tranzitním prostoru letiště překročí osmihodinový limit. Tranzitní vízum opravňuje žadatele k pobytu v Austrálii po dobu nepřesahující 72 hodin při tranzitu Austrálií do další země a je udělováno bezplatně.