Příklady z praxe

PŘÍKLAD

Zdravotní pojištění občanů ČR při krátkodobém pobytu v EU, EHP a Švýcarsku

Jsem výtvarný umělec, který si platí zdravotní pojištění v ČR jako OSVČ. Odjíždím realizovat 3týdenní výstavu do Francie. Jaké povinnosti mám vůči své zdravotní pojišťovně? Je nutné platit pojištění své zdravotní pojišťovně v ČR, pokud odjíždím vykonávat svou činnost mimo ČR?

V případě, kdy vycestujete krátkodobě (tato doba je určena českou legislativou a může být upravena koordinačním nařízením EU) za účelem výkonu výdělečné činnosti do zahraničí a jedná se o členský stát EU, EHP nebo Švýcarska, což v případě Francie bude, budou se na vás, dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) 883/2004, vztahovat právní předpisy o sociálním zabezpečení, které se týkají také zdravotního pojištění.

Pokud se bude jednat o takto krátkodobé vycestování za prací (do max. 24 měsíců), pak se ze stávajícího zdravotního pojištění v ČR neodhlašujete. Jako občan ČR přihlášený ke zdravotnímu pojištění u některé z českých zdravotních pojišťoven vlastníte Evropský průkaz zdravotního pojištění (EHIC), který je platný v 28 zemích EU a dále na Islandu, v Lichtenštejnsku, Norsku (EHP) a Švýcarsku.

Pokud budete v jiném členském státě potřebovat zdravotní péči. Máte nárok, aby Vám byla poskytnuta a uhrazena v nezbytném rozsahu za stejných podmínek, jako tamním pojištěncům, včetně např. úrovně spoluúčasti pacienta. Tato péče je poskytována na náklady Vaší české zdravotní pojišťovny. K prokázání toho, že jste českým pojištěncem, slouží zejména Evropský průkaz zdravotního pojištění (EHIC), nebo Potvrzení dočasně nahrazující Evropský průkaz vydané Vaší zdravotní pojišťovnou. Vzhledem k tomu, že tato péče je poskytována pouze v nezbytném rozsahu, je doporučeno, sjednat si před takovým odjezdem do ciziny cestovní zdravotní připojištění.

PŘÍKLAD

Zdravotní pojištění občanů ČR mimo země EU, EHP a Švýcarska

Pracuji jako kulturní pracovník zaměstnaný organizací mající sídlo v ČR a jsem vyslán na dobu 24 měsíců k výkonu pracovní činnosti do Izraele. Kde jsem povinný odvádět své zdravotní pojištění?

Mezi ČR a Izraelem byla uzavřena mezinárodní smlouva o sociálním pojištění, která se vztahuje také na zdravotní pojištění a ze které vyplývá, že je-li zaměstnanec vyslán zaměstnavatelem se sídlem na území jedné smluvní strany na území druhé smluvní strany za účelem výkonu práce pro téhož zaměstnavatele, vztahují se na něj až do konce 36. kalendářního měsíce po tomto vyslání právní předpisy první smluvní strany tak, jako by byl ještě zaměstnán na jejím území.

Váš zaměstnavatel za vás proto bude odvádět sociální i zdravotní pojištění v ČR. Vzhledem k tomu, že péče vyplývající z Vašeho zdravotního pojištění je v zahraničí poskytována pouze v nezbytném rozsahu, je doporučeno sjednat si před takovým odjezdem do ciziny cestovní zdravotní připojištění.

PŘÍKLAD

Zdravotní pojištění cizinců ze zemí EU, EHP a Švýcarska v ČR

Jsem tanečník z Belgie, dlouhodobě pracující jako OSVČ v divadle v ČR a nyní se stěhuji zpět. Zdravotní pojištění v tuto chvíli odvádím české zdravotní pojišťovně. Jak mám nyní postupovat?

Pokud jste se rozhodl dlouhodobě ukončit svou činnost v ČR a odejít zpět do Belgie tj. státu EU, EHP či Švýcarska, pak budete od počátku Vaší činnosti podléhat tamnímu systému sociálního zabezpečení i zdravotního pojištění, což znamená povinnost se v tomto státě zpět do těchto systémů nahlásit – respektive oznámit skutečnost navrácení k výkonu činnosti OSVČ v příslušné zemi. Tato skutečnost také znamená, že již nebudete účastni českého systému, a tuto skutečnost je potřeba před odjezdem sdělit českým úřadům (správa sociálního zabezpečení, zdravotní pojišťovna, či úřad práce).

V souvislosti s ukončením účasti ve veřejném zdravotním pojištění zaniká povinnost platit pojistné dnem uvedeným v písemném prohlášení, ne však dříve než dnem následujícím po dni, kdy bylo toto prohlášení doručeno zdravotní pojišťovně. Naopak povinnost opětovného placení pojistného vzniká dnem, ke kterému se pojištěnec po návratu z ciziny znovu přihlásil u své zdravotní pojišťovny. Povinností navrátivší se osoby je dodatečně doložit zdravotní pojišťovně uzavřené zdravotní pojištění v cizině a jeho délku. Tato povinnost je přímo zásadní, neboť pokud by pojištěnec tento doklad nepředložil, byl by povinen doplatit zdravotní pojišťovně pojistné tak, jako by podle výše citovaného ustanovení o dlouhodobém pobytu v cizině nepostupoval. Dobu pojištění, dokladuje zpravidla i občan státu EU, EHP či Švýcarska své zdravotní pojišťovně i v případech, kdy podléhal režimu „evropských“ koordinačních nařízení.

Za tímto účelem si před odjezdem z ČR vyžádejte u české zdravotní pojišťovny, u které jste byl pojištěn, formulář E104 nebo jiné potvrzení, dokládající, že jste byl po dobu odhlášení v Belgii účastníkem systému zdravotního/sociálního systému jiného státu.