Zdravotní pojištění za hranicemi EU, EHP a Švýcarska

V případě pojištění mimo území EU, EHP a Švýcarska, mohou nastat dvě situace:

ČR má s daným státem uzavřenu mezinárodní smlouvu

Mezinárodní smluvní dokumenty o sociálním zabezpečení jsou tradičním, běžně používaným prostředkem koordinace v oblasti sociálního zabezpečení a zdravotní péče. Jejich základním smyslem je zajistit práva osob, které migrují mezi dvěma smluvními státy. Mezinárodní smlouvy mohou být uzavřeny i se členským státem EU, EHP a Švýcarskem.

Pokud vyjíždí umělec či kulturní pracovník jako OSVČ nebo zaměstnanec do země, se kterou má ČR uzavřenu mezinárodní smlouvu, bude se řídit postupem uvedeným v konkrétní smlouvě a zpravidla se tak řídí pravidly státu, ve kterém bude pracovat.

V případě ukončení nebo přerušení samostatně výdělečné činnosti nebo zaměstnání v ČR, je potřeba tuto skutečnost nahlásit zdravotní pojišťovně, u které je pracovník v ČR pojištěn. OSVČ provádí toto oznámení příslušným úřadům sama. Zaměstnance odhlašuje zaměstnavatel, ale pokud to neprovede, pak přechází tato povinnost na samotného pracovníka.

ČR nemá s daným státem uzavřenu mezinárodní smlouvu (tzv. nesmluvní cizina)

Jestliže mezi ČR a státem, kde zaměstnanec či OSVČ svou činnost vykonává, není uzavřená žádná mezinárodní smlouva, pak je důležité řešit konkrétní situaci přímo se zahraničním nositelem sociálního a zdravotního pojištění, nebo se případně informovat ve své příslušné OSSZ a zdravotní pojišťovně.

Při pobytu v zemích za hranicemi EU, EHP a Švýcarska doporučujeme sjednání cestovního zdravotní připojištění.