1) Přerušení činnosti v ČR

Pokud se umělec či jiný kulturní pracovník jako osoba samostatně výdělečně činná (OSVČ) rozhodne dočasně svou činnost vykonávat v jiném členském státě a tato doba nepřekročí 24 měsíců s tím, že po jejím uplynutí se vrátí a bude ve své činnosti pokračovat v ČR, na příslušnosti k českému systému sociálního zabezpečení se po tuto dobu za splnění určitých podmínek nic nemění.

OSVČ bude i nadále odvádět pojistné do českého systému sociálního zabezpečení, ze kterého bude oprávněna v případě splnění podmínek čerpat dávky sociálního zabezpečení. Aby bylo instituci v jiném členském státě zřejmé, že jde o vyslání, má mít OSVČ k dispozici, stejně jako vyslaný zaměstnanec, formulář A1. Žádost o potvrzení o příslušnosti k právním předpisům podává na OSSZ sama OSVČ nebo osoba jí zmocněná na místně příslušné OSSZ v místě trvalého bydliště minimálně 30 dní před svým odjezdem.

Smyslem určení příslušnosti k právním předpisům je, aby osoby migrující za prací po členských státech byly pojištěny pouze v jednom státě. Podle právních předpisů příslušného státu se odvádí pojistné na sociální zabezpečení a v souladu s nimi jsou vypláceny i dávky z těchto systémů.

Pracovník OSVČ by měl mít tento formulář A1 s sebou v zemi své dočasné působnosti jako osvědčení, že je přihlášen k sociálnímu pojištění tam, kde soustavně vykonává svou činnost. Zároveň je povinen jej předložit při případné kontrole pracovně-právních předpisů na pracovišti.

Pokud se rozhodne OSVČ pracovník odejít za prací do jiné členské země na delší časový interval než max. 24 měsíců, pak musí provést své odhlášení z pojištění na příslušné OSSZ v ČR a nahlásit se k pojištění u obdobné instituce v místě svého budoucího výkonu činnosti. Od počátku své činnosti bude podléhat tamnímu systému sociálního zabezpečení, tzn., bude tam odvádět pojistné a bude mít možnost žádat o sociální dávky za stejných podmínek jako tamější  občané.

Zároveň máte možnost přihlásit se k dobrovolné účasti na důchodovém pojištění v ČR.

2) Zachování činnosti v ČR

Speciální situace může nastat, pokud umělec nepřeruší svoji samostatnou výdělečnou činnost v ČR a současně začne pracovat jako zaměstnanec v jiném členském státě. V tomto případě bude podléhat (odvádět pojistné a pobírat dávky) právním předpisům státu, na jehož území bude zaměstnán.

V obrácené situaci, kdy umělec, vedle zaměstnání v ČR zahájí samostatně výdělečnou činnost v jiném členském státě, bude stále podléhat českým právním předpisům a v českém sociálním systému bude i nadále pojištěn.

Pokud má dotyčná osoba bydliště v ČR, je třeba kontaktovat OSSZ v místě bydliště, které by umělec měl oznámit začátek souběžného výkonu zaměstnání a samostatnou výdělečnou činnost na území dvou nebo více členských států a požádat ji o určení státu, jehož pojistným předpisům bude v takové situaci podléhat – formulář A1. Na základě této žádosti následně bude rozhodnuto o jeho příslušnosti k právním předpisům sociálního zabezpečení.

Situaci zaměstnanců i OSVČ kteří jsou vysláni nebo vykonávají činnost současně na území dvou nebo více členských států  EU, EHP a Švýcarska vymezují koordinační nařízení EU (nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 883/2004 a 987/2009).

Po návratu do ČR je potřeba vždy OSSZ opět nahlásit začátek samostatné výdělečné činnosti v ČR.