Pro pořadatele

Přehled pojištění pro pořadatele

Pojištění odpovědnosti

Kryje újmu na životě, zdraví, škodu na majetku, následné finanční škody třetích osob. Pojištění odpovědnosti uzavírají právnické subjekty – obecná odpovědnost (1), jednotlivé osoby – občanská odpovědnost, zaměstnanci – odpovědnost za škodu zaměstnance způsobenou zaměstnavateli (2), ale také podnikatelé (3).

1) Pojištění obecné odpovědnosti

Mělo by být samozřejmou součástí pojistného krytí každého podnikatelského subjektu, ať už osoby právnické či fyzické, a jako takové patří k základním pojistným produktům nabízeným naprostou většinou pojistitelů na našem trhu. U některých bývá označováno jako „pojištění odpovědnosti podnikatelů“, aby bylo zřejmé jeho odlišení od „pojištění odpovědnosti občanů“, tedy fyzických osob nepodnikajících, které se řídí jinými podmínkami.

Pojištěné osoby

Pojištění odpovědnosti se obvykle vztahuje na újmu způsobenou:

 • pojištěným (pojistníkem);
 • oprávněným zástupcem pojištěného (pojistníka) a osobami pověřenými z titulu své funkce vedením pojištěného provozu nebo dozorem nad ním;
 • zaměstnanci pojištěného (pojistníka) při plnění pracovních úkolů.

Na tomto místě je třeba zdůraznit, že za újmu způsobenou zaměstnancem či jinou osobou použitou podnikatelem při splnění jeho závazků třetí osobě odpovídá vždy zaměstnavatel, resp. podnikatel, který pak může uplatnit následný regresní nárok.

V případě, že se na činnosti podílí více subjektů, lze sjednat vzájemnou odpovědnost těchto subjektů za škody, které by si mohly způsobit mezi sebou (křížová odpovědnost).
Např. herci na jevišti se mohou vzájemně zranit, vzájemně si poškodit majetek.

Připojištění

 • Odpovědnost za věci převzaté (cizí věci byly převzaty za účelem provedení objednané činnosti na těchto věcech).
 • Odpovědnost za věci užívané (cizí věci užívané = věci na leasing, vypůjčené jako např. zapůjčená osvětlovací a zvuková technika, výprava představení, hudební nástroje).
 • Odpovědnost za škody na životním prostředí z důvodu náhlého selhání ochranného zařízení.
 • Pokud nedojde ke škodě na životě, zdraví či majetku, ale přesto vznikne finanční újma, existuje pojištění odpovědnosti za čisté finanční škody. Jedná se o ušlý zisk a náklady. Např. pořadatel představení včas nezajistí prostory, nasmlouvaný koncert se nekoná, účinkující umělci přijdou o výdělek.

2) Pojištění odpovědnosti zaměstnance za škody způsobené zaměstnavateli

Je-li umělec angažován na základě pracovní smlouvy, pak by případné škody způsobené zaměstnavateli měly být řešeny pojištěním odpovědností zaměstnance za škody způsobené zaměstnavateli. Zaměstnavatel má podle zákoníku práce nárok na náhradu škody maximálně do 4,5 násobku hrubé měsíční mzdy, což je obvykle i pojistná částka. Toto pojištění nekryje škody způsobené úmyslně, v opilosti nebo po zneužití jiných návykových látek. Lze připojistit škody na svěřených předmětech zaměstnavatele a škody způsobené při řízení služebního vozidla.

Individuální pojištění odpovědnosti zaměstnance za škody způsobené zaměstnavateli lze uzavřít prostřednictvím webových stránek velké části pojišťoven.

3) Pojištění odpovědnosti pro pořadatele

Každý pořadatel na sebe přebírá rizika spojená s danou akcí. Ať již to je odpovědnost za prostory, které pronajal, za účinkující a diváky, tak i za zapůjčenou aparaturu či jiné cizí předměty apod. Při uzavírání pojistné smlouvy vztahující se k organizované akci je třeba věnovat pozornost ustanovením smlouvy s vlastníkem prostor, kde se akce bude konat, a to jak v případě akcí konaných v České republice, tak v zahraničí. Obvykle je za škody odpovědný organizátor akce. Pokud si organizátor pronajímá prostor pro konání akce, je většinou povinnost sjednat patřičné pojištění přenesena na něj jako nájemce. Pouze za škody vyplývající ze závad pronajímaného prostoru (např. pokud spadne lustr a někoho zraní) odpovídá pronajímatel prostoru.

Užitečné tipy:

 • Před podpisem smlouvy by mělo být jasno, kdo pojistí akci, a to jak u akcí konaných v České republice, tak v zahraničí.
 • Pořadatel akce je odpovědný i za škody, které mohou na pronajatých prostorách způsobit účinkující i diváci (např. poškození majetku vlastníka).
 • V případě úrazu návštěvníka či účinkujícího, kdy příčinou byla závada pronajímaného prostoru (např. neoznačený schod, uvolněné prkno či dlažba), odpovídá za škodu pronajímatel prostoru.
 • Krátkodobé pojistné smlouvy vztahující se k individuálním akcím je vhodné sjednat pouze tehdy, pokud se jedná o ojedinělé akce.
 • Pojistné se odvíjí od typu pořádané akce (podle počtu návštěvníků, délky trvání apod.). Pokud se jedná o opakované akce, je vždy výhodnější uzavřít roční pojistnou smlouvu než pojišťovat každou akci zvlášť.
 • Pokud se vystoupení koná v zahraničí, musí být v pojištění zahrnuty i škody v zahraničí.
 • Pojistná částka by v Evropě neměla být nižší než 3 000 000 EUR, vhodnější je však částka 5 000 000 EUR, vzhledem k tomu, že rozdíly v pojistném nejsou zásadní. Pojistné částky pro USA a Kanadu by měly být co nejvyšší, protože soudy často přiznávají velmi vysoké náhrady. Pojistitelé pro tyto země nabízejí maximální pojistné částky do 10 000 000 EUR, vyšší částky jsou možné na základě individuální nabídky. Pojistné je s ohledem na vysoké náhrady rovněž velmi vysoké.

Pojištění majetku

Vztahuje se zejména na výstavy, umělecká díla či scénografii inscenací.

Každá výstava nese pro organizátora nebezpečí v podobě odcizení vystavovaného díla, jeho poškození, které může nastat při instalaci na dané místo, ale také při přepravě uměleckých děl. Velmi výhodné je pojištění tzv. „z hřebíku na hřebík“, což znamená, že díla jsou pojištěna od doby, kdy byla sejmuta z místa, kde původně byla, do doby než se zase na své místo vrátí po skončení výstavy. Pojištění je včetně přepravy.

Pojištění přepravy zásilek

Často souvisí s výstavami, kdy je třeba vystavované předměty na místo dovézt. Pojištění přepravy kryje škody, které by mohly nastat v době nakládky, přepravy a vykládky.

Pojištění nekonání akce

Může být jak z důvodu nepřízně počasí (koná-li se akce pod širým nebem) nebo z důvodu neúčasti účinkující osoby a kryje např. náklady na pronájem prostor, pronájem ozvučení, osvětlovací techniky či právní pomoc v případě řešení škodní události. Pojištění je nutno uzavřít nejpozději 14 dnů před termínem produkce.

Pojištění storna vstupenek

Souvisí zpravidla s pojištěním nekonání akce a zahrnuje náklady spojené se zrušením akce. Pojištění je nutno uzavřít s velkým časovým předstihem.

Pojištění osob

Organizátor akce může uzavřít úrazové pojištění osob pro všechny účinkující pro danou akci včetně cestovní pojištění, pokud se akce bude konat v zahraničí.

Pojištění právní ochrany

Pojištění určené pro živnostníky a firmy, které kryje rizika související s podnikáním.

Pojištění vozidel

Řeší jak pojištění odpovědnosti z provozu vozidla za škody způsobené třetím osobám, které je dáno zákonem – je tedy povinné, tak i havarijní pojištění, které kryje škody vlastního vozidla včetně možnosti úrazového připojištění osob cestujících ve vozidle.

Pojištění terorismu

Lze uzavřít v souvislosti s jinými druhy pojištění, zpravidla z důvodu nekonání akce.


Zpět nahoru