Pro umělce

Úrazové pojištění

Řeší situaci, kdy pojištěná osoba po úrazu nemá možnost vykonávat výdělečnou činnost pro zajištění finančních prostředků, ale také situaci, kdy v případě úmrtí (po úrazu) pojištěné osoby má být finančně zabezpečena jeho rodina. Pro případ úmrtí, úrazu či závažné nemoci, trvalých následků nebo denního odškodného lze sjednat komerční pojištění se stanovenou pojistnou částkou na jednotlivá rizika. Lze sjednat i krytí pro případ nemoci, kdy umělec nemá možnost vystupovat.

Životní pojištění

Chrání jednotlivce a jeho rodinu před finančními důsledky fatálních životních situací. Nejdůležitější jsou životní pojištění proti riziku smrti, proti riziku trvalé invalidity či smrti úrazem. Často je spojeno s úrazovým pojištěním.

Cestovní pojištění, zavazadla

Kryje léčebné výlohy v případě nemoci či úrazu ale také odpovědnost a pojištění zavazadel při cestě do zahraničí. Lze sjednat jednorázové pojištění na jednu cestu nebo při opakovaných výjezdech roční smlouvu bez nutnosti jednotlivé cesty hlásit. Při cestě do zahraničí je cestovní pojištění nezbytné, jelikož zákonné zdravotní pojištění nezahrnuje např. náklady na přepravu nemocného zpět do vlasti ani repatriaci tělesných ostatků. Při ambulantním ošetření může být požadována platba v hotovosti, zdravotní péče bude hrazena zdravotní pojišťovnou jen ve státních zařízeních a klient se na ní podílí v takové výši jako místní pojištěnci. Dalším důvodem pro uzavření tohoto pojištění jsou asistenční služby, které jsou v obtížných situacích neocenitelné.

Je třeba si uvědomit, že cestovní pojištění řeší pouze akutní naléhavé případy a nenahrazuje např. prevenci jako očkování apod.

Pojištění únosu a výkupného

Bývá zahrnuto v rámci cestovního pojištění.

Pojištění ušlého příjmu

Zpravidla součást životního pojištění. Je v podstatě pojištěním přerušení provozu z důvodu nemoci nebo úrazu pro svobodná povolání a živnostníky. Předmětem pojištění je ušlý zisk a stálé náklady. Pojištění se sjednává pro případ, kdy pojištěná osoba není schopna z důvodu nemoci nebo úrazu provozovat svoji podnikatelskou činnost a následkem toho dojde k přerušení provozu.

Příklad

Tanečník si utrhne Achillovu šlachu a následkem toho nemůže vystupovat. I v této době musí platit stálé náklady, i když nemá příjmy a vzniká mu další škoda ve formě ušlého zisku.

Toto pojištění nabízí např. Kooperativa pojišťovna, UNIQA pojišťovna.

Nemocenské pojištění

Pro české občany je nemocenské pojištění formou zákonného pojištění. Podrobné informace o tomto pojištění naleznete v kapitole Sociální pojištění v ČR.

Zdravotní pojištění cizinců

Komerční zdravotní pojištění cizinců je povinné pro všechny cizince z nečlenských států EU – ukládá to § 5 zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území ČR, ve znění pozdějších předpisů. Základní zdravotní pojištění cizinců kryje náklady ošetření při náhlém onemocnění nebo úrazu. Je nutnou podmínkou pro udělení víza.

Pojištění lze sjednat i v širším rozsahu jako „Komplexní zdravotní pojištění cizinců“, které zahrnuje i očkování a jinou prevenci.

Pojištění právní ochrany

Pojištění určené jednak pro ochranu soukromí, které kryje řešení každodenních sporů v běžném životě (právní poradenství pro soukromé osoby), a jednak pro živnostníky a firmy, které kryje rizika související s podnikáním.

Pojištění vozidla

Řeší jak pojištění odpovědnosti z provozu vozidla za škody způsobené třetím osobám, které je dáno zákonem – je tedy povinné, tak i havarijní pojištění, které kryje škody vlastního vozidla včetně možnosti úrazového připojištění osob cestujících ve vozidle.

Pojištění majetku

Zvláště věci určené k výdělečné činnosti.

Pojištění vlastního majetku proti škodám způsobeným např. požárem, povodní, vodovodní škodou, ale i vloupáním či vandalismem, například rozbitím skla.

Pojištění odpovědnosti

Kryje újmu na životě, zdraví, škodu na majetku, následné finanční škody třetích osob. Pojištění odpovědnosti uzavírají podnikatelé, právnické subjekty – obecná odpovědnost, ale také jednotlivé osoby – občanská odpovědnost, zaměstnanci – odpovědnost za škodu zaměstnance způsobenou zaměstnavateli. Podrobné informace k pojištění odpovědnosti naleznete v kapitole Pro pořadatele.

Pojištění hudebních nástrojů

Lze pojistit, jedná-li se o dražší hudební nástroj, proti poškození živelnou událostí, odcizením, vandalismem. Zpravidla však není pojištěna prostá krádež bez překonání překážky (hudební nástroj zůstane ležet v odemčené šatně). Při letecké přepravě lze pojistit jako zavazadlo.

Pojištění uměleckých děl

Každá výstava nese pro umělce či organizátora nebezpečí v podobě odcizení vystavovaného díla, jeho poškození, které může nastat při instalaci na dané místo, ale také při přepravě uměleckých děl. Velmi výhodné je pojištění tzv. „z hřebíku na hřebík“, což znamená, že díla jsou pojištěna od doby, kdy byla sejmuta z místa, kde původně byla, do doby než se zase na své místo vrátí po skončení výstavy. Pojištění je včetně přepravy.


Zpět nahoru