Určující je délka pobytu v zahraničí a to, zda dojde k přerušení výkonu činnosti v ČR, či nikoliv:

Méně než 24 měsíců

Pokud se OSVČ rozhodne dočasně svou činnost vykonávat v jiném členském státě a tato doba nepřekročí 24 měsíců s tím, že po jejím uplynutí se vrátí a bude ve své činnosti pokračovat v ČR, na příslušnosti k českému systému sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění se po tuto dobu za splnění určitých podmínek nic nemění.

OSVČ bude i nadále odvádět pojistné do českého systému sociálního zabezpečení, ze kterého bude oprávněna v případě splnění podmínek vyžadovat plnění. Aby bylo instituci v jiném členském státě zřejmé, že jde o vyslání, má mít OSVČ k dispozici formulář A1. Žádost o potvrzení o příslušnosti k právním předpisům (formulář A1) podává na OSSZ sama OSVČ nebo osoba jí zmocněná na místně příslušné OSSZ (v místě trvalého bydliště) minimálně 30 dní před svým odjezdem.

Smyslem určení příslušnosti k právním předpisům je, aby osoby migrující za prací po členských státech byly pojištěny pouze v jednom státě. Podle právních předpisů příslušného státu se odvádí pojistné na sociální zabezpečení a v souladu s nimi jsou vypláceny i dávky z těchto systémů.

Pracovník OSVČ by měl mít tento formulář A1 s sebou v zemi své dočasné působnosti jako osvědčení, že je přihlášen k sociálnímu pojištění tam, kde soustavně vykonává svou činnost. Zároveň je povinen jej předložit při případné kontrole pracovně-právních předpisů na pracovišti.

Déle než 24 měsíců

Pokud se rozhodne OSVČ pracovník odejít za prací do jiné členské země na delší časový interval než max. 24 měsíců, pak musí provést své odhlášení z pojištění na příslušné OSSZ v ČR a nahlásit se k pojištění u obdobné instituce v místě svého budoucího výkonu činnosti. Od počátku své činnosti bude podléhat tamnímu systému sociálního zabezpečení, tzn., bude tam odvádět pojistné a bude mít možnost žádat o sociální dávky za stejných podmínek jako tamější  občané.

Zároveň máte možnost přihlásit se k dobrovolné účasti na důchodovém pojištění v ČR.

Umělecká činnost současně v ČR i zahraničí

Speciální situace může nastat, pokud umělec nepřeruší svoji samostatnou výdělečnou činnost v ČR a současně začne pracovat jako zaměstnanec v jiném členském státě. V tomto případě bude podléhat (odvádět pojistné a pobírat dávky) právním předpisům státu, na jehož území bude zaměstnán.

V obrácené situaci, kdy umělec, vedle zaměstnání v ČR zahájí samostatně výdělečnou činnost v jiném členském státě, bude stále podléhat českým právním předpisům a v českém sociálním systému bude i nadále pojištěn.

Pokud má dotyčná osoba bydliště v ČR, je třeba kontaktovat OSSZ v místě bydliště, které by umělec měl oznámit začátek souběžného výkonu zaměstnání a samostatnou výdělečnou činnost na území dvou nebo více členských států a požádat ji o určení státu, jehož pojistným předpisům bude v takové situaci podléhat – formulář A1. Na základě této žádosti následně bude rozhodnuto o jeho příslušnosti k právním předpisům sociálního zabezpečení.

Situaci zaměstnanců i OSVČ kteří jsou vysláni nebo vykonávají činnost současně na území dvou nebo více členských států  EU, EHP a Švýcarska vymezují koordinační nařízení EU (nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 883/2004 a 987/2009).

Po návratu do ČR je potřeba vždy OSSZ opět nahlásit začátek samostatné výdělečné činnosti v ČR.