Kdy se použije české autorské právo?

Bez ohledu na to, zda či kde byla autorská díla vytvořena nebo umělecké výkony provedeny, poskytuje český autorský zákon ochranu všem občanům České republiky. Stejnou ochranu mají též občané zemí Evropské unie nebo Evropského hospodářského prostoru, a to bez ohledu na jejich skutečné bydliště nebo na cokoliv jiného, jelikož tyto osoby jsou považovány za osoby rovnocenné českým občanům.

Osoby ze zemí mimo rámec Evropské unie nebo Evropského hospodářského prostoru nabývají zákonné autorskoprávní ochrany tehdy, pokud jejich díla byla na území České republiky poprvé zveřejněna, dále pokud byla vydána na území signatářů Bernské úmluvy, Všeobecné úmluvy o autorském právu, Smlouvy Světové organizace duševního vlastnictví o právu autorském (WCT) nebo Dohody o obchodních aspektech práv k duševnímu vlastnictví (TRIPS), tedy v zásadě na území většiny států světa, nebo má-li v České republice takový autor či výkonný umělec bydliště.

Výsledný rozsah ochrany bude nicméně ovlivněn kvalitou příslušné smlouvy, pokud ji autor či umělec uzavřel.   

V autorském právu platí obecná zásada teritoriality, která znamená, že české autorské právo se použije pouze při užití díla nebo uměleckého výkonu na českém území.

Příklad

Islandský hudební skladatel žije trvale v Praze a jako autor na volné noze komponuje scénickou hudbu. Nezávislý divadelní soubor projevil zájem o jeho nově vytvořené skladby, které by rád použil ve své nové inscenaci. Jeden z herců divadelního souboru později sám, bez souhlasu islandského skladatele, hudbu přetvoří a použije v další inscenaci hrané v Ostravě. Jaká práva bude mít islandský skladatel?

Díky zásadě teritoriality se český autorský zákon bude v plném rozsahu vztahovat i na islandského skladatele, tj. jeho skladby budou podle českého autorského práva chráněny, budou-li splněny další podmínky (ve výše uvedeném případě podmínka užití skladeb v České republice a občanství v rámci Evropského hospodářského prostoru).

Ostravské divadlo, které upravené skladby islandského skladatele použilo, porušilo osobnostní právo islandského skladatele na nedotknutelnost díla (§11 odst. 3 autorského zákona), jakož i majetkové právo na sdělování díla veřejnosti (§18 autorského zákona) formou živého (divadelního) provozování díla (§19 autorského zákona) nebo provozováním díla ze záznamu (§20 autorského zákona) jako součásti divadelní inscenace (v závislosti na způsobu, jakým byla hudba užita).