Umělci a další kulturní pracovníci, kteří nejsou zaměstnanci, spadají do kategorie osob samostatně výdělečně činných (OSVČ).

Povinnosti OSVČ ve vztahu k sociálnímu pojištění:

Oznamovací povinnost

Ke splnění oznamovacích povinností při zahájení a v průběhu živnostenského podnikání slouží podnikatelům Jednotný registrační formulář. Ten je k dispozici na kterémkoliv živnostenském úřadě a pomocí něj provede OSVČ všechny potřebné registrace najednou.

OSVČ je povinna oznámit příslušné Okresní správě sociálního zabezpečení zahájení či ukončení samostatně výdělečné činnosti, zániku důvodu pro výkon vedlejší samostatné výdělečné činnosti a jakékoliv změny údajů do 8. dne kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž tato skutečnost nastala. Výjimkou je však  oznámení zániku důvodu pro výkon vedlejší samostatné výdělečné činnosti, které je OSVČ povinna učinit nejpozději při podání přehledu o příjmech a výdajích za kalendářní rok, ve kterém tato skutečnost zanikla.

Povinnost platit pojistné

Všechny OSVČ jsou povinny platit pojistné na důchodové pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti. V případě nezaměstnanosti umělce je podpora v nezaměstnanosti hrazena stejně jako u bývalých zaměstnanců z příspěvku na státní politiku zaměstnanosti.

Důchodové pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti

OSVČ platí pojistné na účet příslušné OSSZ/PSSZ/MSSZ formou měsíčních záloh na pojistné a doplatku vypočteného na základě přehledu příjmů a výdajů za uplynulý rok.
Záloha na pojistné za kalendářní měsíc je splatná od  prvního do  posledního dne kalendářního měsíce, na který se platí.

Doplatek rozdílu mezi zálohami a skutečnou výší pojistného vypočtenou z dosažených příjmů musí být zaplacen nejpozději do 8 dnů po dni, ve kterém byl, popřípadě měl být podán přehled o příjmech a výdajích OSVČ za kalendářní rok, za který se pojistné platí. Při nedodržení uvedené lhůty plyne penále ve výši 0,05% dlužné částky pojistného za každý den prodlení.

Podrobné informace k platbám pojistného naleznete na webu ČSSZ.

Nemocenské pojištění

Naopak nemocenské pojištění je dobrovolné a OSVČ si je mohou, ale nemusí platit. Avšak k nemocenskému pojištění se nelze přihlásit zpětně. Kdo není nemocensky pojištěný, nemá nárok na nemocenské dávky v době nemoci, ani na příspěvek na mateřskou dovolenou. Neúčast na nemocenském pojištění dále ovlivňuje možnost volby varianty rodičovské podpory.

Zálohy na sociální pojištění se v ČR platí měsíčně, a to místně příslušnému úřadu ČSSZ podle místa bydliště (trvalého nebo přechodného), a to vždy nejpozději do 20. dne následujícího měsíce.

Podrobné informace k nemocenskému pojištění OSVČ naleznete na webu ČSSZ.

Přehled o příjmech a výdajích

OSVČ je povinna nejpozději do 1 měsíce ode dne, ve kterém měla podat daňové přiznání, předložit příslušné OSSZ/PSSZ/MSSZ přehled o příjmech a výdajích a v něm si vypočítat doplatek pojistného za daný rok a také výši záloh pro příští období. Doplatek musí zaplatit do 8 dnů od podání přehledu.