Právnické i fyzické osoby, ať již podnikající či nepodnikající, se mohou dostat do situace, kdy nejsou schopny plnit své závazky. Tento stav se obecně označuje jako insolvence (úpadek) a právo stanovuje způsoby jejího řešení.

O úpadek v podobě platební neschopnosti se jedná tehdy, má-li určitá osoba více věřitelů a finanční dluhy po dobu delší třiceti dnů po splatnosti, přičemž tyto dluhy není schopna objektivně plnit. V úpadku z důvodu předlužení se nachází právnické osoby a podnikající fyzické osoby, mají-li více věřitelů a jejich majetek je předlužený (rozsah dluhů převyšuje výši majetku).

Zahájit insolvenční řízení proti dlužníkovi, který splňuje výše uvedené podmínky (a je tedy v úpadku), můžete tzv. insolvenčním návrhem adresovaným soudu s připojením přihlášky vaší pohledávky. Pokud se nejedná o zaměstnancův insolvenční návrh, uloží soud složení zálohy až do výše 50 000 Kč. Pozor: podáte-li pouze přihlášku, insolvenční řízení zahájeno nebude. Pokud však již bylo insolvenční řízení zahájeno jiným návrhem (jiného věřitele), vy již návrh podávat nemusíte, stačí podat pouze přihlášku pohledávky. Přihláškou se tak vaše pohledávka dostane do insolvenčního řízení a bude možné ji následně uspokojit. Musíte ji uplatnit písemně vůči osobě s dispozičními oprávněními; současně je třeba o uplatnění pohledávky vyrozumět insolvenčního správce.

Zákon umožňuje řešit úpadek dlužníka (fyzické osoby) tzv. osobním bankrotem (oddlužením). Návrh na povolení oddlužení může podat pouze dlužník a k návrhu musí soudu doložit celou řadu dokumentů (přehledy o příjmech, o majetku apod.). Soud posuzuje, zda je dlužníkův záměr poctivý a zda je jeho plán oddlužení ekonomicky reálný. Těm věřitelům, kteří nemají své pohledávky zajištěny, se totiž musí na úhradu jejich pohledávek dostat alespoň 30 %. Více informací k oddlužení naleznete zde.

Konkurzem lze potom řešit úpadek kteréhokoli dlužníka. V případě dlužníků-podnikatelů lze též přistoupit k reorganizaci. Insolvenční zákon tedy dává na výběr, která z možných variant řešení úpadku bude pro konkrétního dlužníka vhodná, přičemž počítá nejen s likvidačními postupy (konkurz), ale rovněž s prvkem sanačním (reorganizace a oddlužení). Výběr vhodného způsobu řešení dlužníkova úpadku má být přitom veden zájmem na co největší míře uspokojení věřitelů.

Veškeré informace o konkrétním insolvenčním řízení, tedy i jméno insolvenčního správce, naleznete online v Insolvenčním rejstříku. Další informace o insolvenčním správci můžete podle jména vyhledat v Seznamu insolvenčních správců, který je též součástí insolvenčního rejstříku.