Smlouvy

Pro jednotlivé typy umělecké činnosti (viz Status umělce), spolupráce či projektů se používají různé typy smluv. V následující části této kapitoly naleznete přehled nejdůležitějších typů smluv používaných v oblasti české kultury a také obecné a praktické informace o uzavírání smluv, jakož i o porušení smluv a z toho plynoucích možných důsledcích.

Principy a zásady uzavírání smluv je nutné si uvědomit zejména tehdy, má-li jeden ze smluvních partnerů sídlo v zahraničí. Dojde-li totiž při jednání se zahraničím partnerem z důvodu odlišného právního prostředí k nedorozumění, může být řešení nastalé situace poměrně komplikované.

Zohlednění přeshraničních aspektů umělecké činnosti je proto obzvláště důležité; například bude-li dohodnuta určitá odměna zahraničního režiséra, měla by být aplikována příslušná daň v příslušném státě. Přeshraniční prvek bývá rovněž významný při posouzení, kdo nese náklady na dopravu v rámci realizace projektu, nebo určení správné aplikace toho či onoho zákona toho či onoho státu, nacházejí-li se místa bydliště nebo místa podnikání smluvních stran v různých zemích.

Řada profesních sdružení v kulturním sektoru České republiky vypracovává (nebo si nechává zpracovávat) vzorové smlouvy, jež většinou poskytuje veřejnosti zdarma na internetu k volnému stažení či jinému použití. Také na těchto stránkách můžete nalézt příklady několika nejpoužívanějších smluvních vzorů spolu s doprovodnými komentáři, které by měly být snadno využitelné zejména pro umělce a ostatní osoby činné v kulturním odvětví. Smluvní vzory a anotace rovněž osvětlují, co je třeba vzít v úvahu při přípravě smlouvy uzavírané se zahraniční osobou.