Povinný příspěvek do uměleckého fondu

Umělecké fondy byly zřízeny zákonem č. 13/1993 Sb., o uměleckých fondech. Posláním uměleckých fondů je podpora tvůrčí činnosti na Slovensku v oblasti divadla, filmu, rozhlasu, televize a zábavného umění.

Příspěvky do uměleckého fondu platí umělci a uživatelé (producenti) podle určitých pravidel, které se pokusíme vysvětlit na následujících příkladech.

Příklad

Novinář píše pravidelné články pro internetový měsíčník, jehož tištěnou podobu lze také zakoupit například v novinovém stánku. Internetový měsíčník se s novinářem předem dohodl na odměně za napsání článku ve výši 100 EUR.

Internetový měsíčník je povinen před výplatou odměny novináři snížit odměnu o 2 % (tj. o 2 EUR) a takto vypočtený příspěvek odvést do Literárního fondu.

1) Kdy se příspěvek platí?

Povinným příspěvkům podléhá jakákoliv odměna za vytvoření autorského díla a/nebo uměleckého výkonu a jakákoliv odměna za poskytnutí oprávnění (licence) k jejich užití, pokud se jedná o následující autorská díla a/nebo umělecké výkony:

  • literární umělecká díla (např. knihy, scénáře, překlady a zpracování textů v cizích jazycích), s výjimkou souvisejících uměleckých děl a hudebních děl bez textu,
  • slovesná odborná díla (např. přednáška lektora na odborném semináři z oblasti marketingu), slovesná vědecká díla (např. honorovaný příspěvek na vědecké konferenci) a počítačové programy,
  • žurnalisticky užitá díla (příspěvky do periodik, rozhlasu a televize) včetně žurnalistické fotografie,
  • umělecké výkony vzniklé prováděním slovesných uměleckých děl, umělecké výkony vzniklé prováděním hudebních děl s textem, divadelních děl (např. herecký umělecký výkon), při tvorbě filmových děl (např. herecký umělecký výkon) a děl určených k vysílání rozhlasem nebo televizí (např. herecký výkon nebo dabing), s výjimkou výkonů vzniklých prováděním hudebních děl bez textu, které jsou spojeny s filmovým dílem nebo s dílem určeným k vysílání rozhlasem nebo televizí.

2) Kdy se příspěvek neplatí?

Příspěvek do uměleckého fondu se neplatí, pokud

  • je odměna za vytvoření díla zahrnuta do autorova příjmu ze závislé činnosti (např. zaměstnanci v rámci měsíční mzdy),
  • se jedná o zahraniční umělce, jelikož příspěvkům podléhají pouze odměny vyplácené umělcům s trvalým pobytem na Slovensku.
  • Výše a splatnost příspěvku do uměleckého fondu

Výše příspěvku do uměleckého fondu činí 2 % z odměny umělce. Odměna obvykle sestává z aktivní složky a pasivní složky. Aktivní složku tvoří odměna za provedení uměleckého výkonu nebo vytvoření autorského díla. Pasivní složku představuje odměna za poskytnutí licence k užití uměleckého výkonu nebo autorského díla. Za zmínku stojí, že podle názorů některých odborníků se příspěvek platí jen z „autorské odměny“ (odměny za vytvoření díla), nikoliv z licenční odměny (není to tedy zcela jednoznačné).

Příspěvek do uměleckého fondu sráží z odměny umělce ten, kdo odměnu vyplácí (uživatel či objednatel, tedy např. vydavatel, producent apod.). Pro umělce to znamená, že mu nebude vyplacena celá odměna, ale odměna ponížená o příspěvek do uměleckého fondu.

Umělec nemá vůči uměleckému fondu žádné povinnosti. Závazky vůči uměleckému fondu jsou vždy na straně toho, kdo hradí odměnu. Ten, kdo je povinen příspěvky hradit, se nemůže svým povinnostem vyhnout (kupříkladu tím, že je deleguje na umělce). Jedná se o následující povinnosti:

  • odvést příspěvek uměleckému fondu označený příslušným variabilním symbolem,
  • odeslat uměleckému fondu tiskopis-avízo, ve kterém se rozdělí výše příspěvků podle jednotlivých kategorií (počet kategorií je v případě dvouprocentních příspěvků celkem 50), do nichž dílo nebo výkon spadá, a další požadované údaje.

Příspěvky do uměleckého fondu jsou splatné za každý kalendářní měsíc, ve kterém byla vyplacena odměna. Zákon o uměleckých fondech v § 6 odst. 1 uvádí, že sražené příspěvky je třeba vyúčtovat (odeslat avízo) a odvést (zaplatit na bankovní účet) za kalendářní měsíc vždy do dvacátého dne následujícího měsíce.

Každá kategorie má přidělen číselný kód, který je zároveň také variabilním symbolem při platbě příspěvku na účet uměleckého fondu. Z tohoto důvodu je nutné provést tolik samostatných plateb, do kolika různých kategorií spadají odměny, z nichž se dvouprocentní příspěvek sráží. Umělecký fond má přitom k dispozici avízo obsahující celkovou výši odvedených příspěvků a výši příspěvků podle jednotlivých kategorií. Jinak ten, kdo odměny umělcům platí, nemá povinnost se do uměleckého fondu nijak registrovat.