ATA karnet

ATA karnet (zkratka l’Admission Temporaire; ATA karnet je souborem celních propustek, proto se používá francouzské slovo carnet – sešit) je mezinárodní celní dokument, který zjednodušuje celní formality v případě dočasného užití zboží za hranicemi, tj. dočasného vývozu a jeho re-import (navrácení) do státu původu. V České republice je ATA karnet vydáván Hospodářskou komorou ČR. Hospodářská komora má mnoho poboček po ČR, kde je možné ATA karnet potvrdit.

ATA karnet se používá jako dokument pro možné vystavování předmětů, vzorků a pro transport profesionálního vybavení, pokud je za hranice přepravováno dočasně a vrátí se zpět do státu původu. ATA carnet je určen pro podnikatele i soukromé fyzické osoby. Je platný až 1 rok. Nejprve je nutné ATA karnet vyplnit a musí jej orazítkovat Hospodářská komora. S tímto dokumentem je poté třeba dojít na celnici, aby karnet takzvaně „otevřeli.“

Kam mohu na ATA karnet dočasně dovážet?

Z důvodu sjednocení celní praxe Mezinárodní obchodní komora zavedla ATA karnet (na základě Úmluvy o dočasném použití). Prostřednictvím ATA lze převážet předměty ve státech, které přistoupily k Úmluvě.

ATA karnet šetří finanční prostředky a čas. Není nutné skládat celní jistotu. Je zajištěno rychlé celní odbavení a snadná manipulace s vyváženým zbožím. Potvrzení celních úřadů na karnetu nepodléhá pak už žádnému poplatku. Samotné vystavení karnetu je však služba zpoplatněná. Výše částky, která se hradí, se odvíjí od celkové ceny nákladu.

Které předměty lze prostřednictvím karnetu dočasně vyvážet?

  • Zařízení potřebná pro výkon povolání
    Zařízení potřebná pro umělce, divadelní společnosti a orchestry, včetně předmětů používaných pro veřejná nebo soukromá představení (hudební nástroje, kostýmy, kulisy, zvířata atd.)
  • Zařízení / předměty určené pro vystavování nebo předvádění (exponáty na výstavy, umělecká díla aj.)
  • Předměty používané při vystavování (projekční technika, panely atd.)
  • Živá zvířata (pro účast na přehlídkách, soutěžích závodech, cirkusová zvířata)

Předpis nerozlišuje, zda se jedná o umělecká nebo jakákoliv jiná povolání, nerozlišuje tedy ani o jaká umělecké díla se při dočasném vývozu jedná, zda o obrazy, scénické dekorace, loutky atd.

Hodnota vyvážených předmětů nesmí přesáhnout částku 5.000.000,- Kč. Nesmí se jednat o spotřební zboží (např. potraviny) nebo o předměty určené k rozdávání (propagační materiály). Zboží se musí vrátit do původní země v nezměněném stavu. To znamená, že karnet neplatí pro zboží určené ke zpracování. Vše, co je na karnetu vyvážené, musí být zase zpátky dovezené.

Kdo si může ATA karnet opatřit?

V zásadě kdokoliv, není nutné, aby se jednalo o podnikající či právnickou osobu. V případě soukromé fyzické osoby je třeba předložit občanský průkaz a složit celní jistotu.

Pokud zásilku doprovází jiná osoba než držitel karnetu, je nutné vystavit plnou moc. To je třeba v případě, že za přepravovanou zásilku odpovídá přepravní společnost. ATA karnet podepisuje zástupce společnosti, která si jej nechává vystavit (např. ředitel divadla).

Jak si ATA karnet vyřídit?

Podáním žádosti na předepsaném formuláři Hospodářské komoře ČR. Na pobočku Hospodářské komory se dostavte s již vyplněným formulářem.  Za každý list ATA karnetu se hradí Hospodářské komoře poplatek.

Poplatky za ATA karnet

Poplatky za vystavení ATA karnetu jsou odvislé od hodnoty zboží. Ceník naleznete zde.

Platnost ATA karnetu

Maximálně jeden rok od data vystavení. Celní úřady vždy stanoví lhůtu režimu dočasného použití/tranzitu, je pak povinností lhůtu dodržet. Například pro tranzit je tato lhůta v řádu dní (tedy například pokud projíždím přes Švýcarsko, mám na průjezd 2 dny).

Co se stane, když předměty zůstanou v zahraničí natrvalo?

Za držitele karnetu ručí organizace, která ho vydala, tedy Hospodářská komora ČR. Ta uhradí dlužené poplatky v případě, že se zboží nevrátí. Následně je pak vymáhá po držiteli karnetu.

Krádež zboží převážené na karnet

Celní správa toto neřeší, řeší pouze, jestli se zboží vrátí nebo ne, celní poplatek a daně je tak nutné zaplatit. Doporučujeme předměty proti krádeži pojistit. A to od chvíle, kdy se zásilka předá přepravci, do chvíle, než je vrácena zpět.

Dočasný vývoz bez ATA karnetu

Dočasný dovoz musí být projednán na hranicích státu dočasného dovozu. Je třeba složit celní jistotu, která v průměru činí 10 % hodnoty věci. Tím si celní správa zajišťuje úhradu celního poplatku, pokud by předmět nebyl vyvezen ze státu dočasného dovozu zpět. Protože je praxe dovozu na celní záznam velmi pomalá a neefektivní, došlo k mezinárodnímu sjednocení řešení této situace.