Transport zboží (vývoz)

V případě vyvážení zboží mimo EU, je třeba brát v úvahu cla a současně daň – import VAT (obdoba DPH).
Např. ve Švýcarsku je třeba zaplatit clo a současně daň, která činí 8 % z dováženého předmětu. V případě uměleckých prací je možné si zažádat o výjimku osvobození od daně (více viz Swiss Customs Administration).

Doporučujeme si dohledat, jestli i jiné světové státy stanovují obdobné výjimky osvobození od daně pro dovoz uměleckých prací.

EORI Registrace

Nařízením Evropské komise účinným od 1. 7. 2009 byla stanovena povinnost registrace hospodářských subjektů v rámci celé EU do tzv. Rejstříku hospodářských subjektů (rejstřík EORI) v případech, kdy subjekt obchoduje se třetími zeměmi.

Osobní číslo přidělené celní správou, tzv. EORI číslo. Slouží jako komunikátor s celními úřady. Registraci je možné si vyřídit na jakémkoliv celním úřadě v ČR bez ohledu na sídlo podnikatele.

Více informací o EORI registraci, včetně formulářů, je k dispozici na webových stránkách Celní správy ČR.

Ochrana kulturního dědictví a omezení vývozu

Účelem omezení vývozu uměleckých předmětů a předmětů kulturní povahy jako významného dědictví České republiky je, aby stát měl kontrolu nad pohybem kulturního dědictví své země. Ačkoliv může mít daný umělecký předmět soukromého vlastníka, existuje zájem na tom, aby zůstával v České republice.

K této problematice se vztahuje množství právních předpisů (Zákon o prodeji a vývozu předmětů kulturní hodnoty č. 71/1994 Sb. a další). Rozlišujeme v tomto případě vývoz dočasný nebo trvalý. K tomu, aby bylo možné předmět kulturní povahy vyvézt z ČR, je třeba mít osvědčení kulturní instituce, která osvědčení vydává, např. Národní galerie nebo Uměleckoprůmyslového muzea. Formální podrobnosti a formuláře jsou k dispozici na stránkách Národní galerie nebo UPM. Ve specifických případech se vyžaduje povolení Ministerstva kultury.