OSVČ odcházející z ČR

Určující je délka pobytu v zahraničí a to, zda dojde k přerušení výkonu činnosti v ČR, či nikoliv:

Méně než 24 měsíců

Pokud se OSVČ rozhodne dočasně svou činnost vykonávat v jiném členském státě a tato doba nepřekročí 24 měsíců s tím, že po jejím uplynutí se vrátí a bude ve své činnosti pokračovat v ČR, na příslušnosti k českému systému sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění se po tuto dobu za splnění určitých podmínek nic nemění.

OSVČ bude i nadále odvádět pojistné do českého systému sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění, ze kterého bude oprávněna v případě splnění podmínek vyžadovat plnění. Aby bylo instituci v jiném členském státě zřejmé, že jde o vyslání, má mít OSVČ k dispozici formulář S1formulář A1. Žádost o potvrzení o příslušnosti k právním předpisům (formulář A1) podává na OSSZ sama OSVČ nebo osoba jí zmocněná na místně příslušné OSSZ (v místě trvalého bydliště) minimálně 30 dní před svým odjezdem. O vydání formuláře S1 zažádá OSVČ svou zdravotní pojišťovnu.

Pracovník OSVČ by měl mít při cestě k výkonu své činnosti v zahraničí ve vztahu k požadování zdravotní péče v jiné zemi EU: formulář A1, formulář S1, Evropský průkaz zdravotního pojištění (EHIC), a v ideálním případě by měl mít uzavřené cestovní zdravotní připojištění. To není povinné, nicméně může pomoci řešit pracovníkovi případnou spoluúčast pojištěnce a ostatní náklady spojené se zdravotní péčí, které nejsou hodnoceny jako nezbytná zdravotní péče.

Déle než 24 měsíců

Pokud se rozhodne OSVČ pracovník odejít za prací do jiné členské země na delší časový interval než max. 24 měsíců, pak musí provést své odhlášení z pojištění z příslušné OSSZ a zdravotní pojišťovny v ČR a nahlásit se k pojištění u obdobné instituce v místě svého budoucího výkonu činnosti. Od počátku své činnosti bude podléhat tamnímu systému sociálního a zdravotního zabezpečení, tzn., bude tam odvádět pojistné a budete mít možnost žádat o tamní sociální dávky a zdravotní péči za shodných podmínek jako tamní občané.

V souvislosti s ukončením účasti ve veřejném zdravotním pojištění v ČR zaniká povinnost platit pojistné dnem uvedeným v písemném prohlášení, ne však dříve než dnem následujícím po dni, kdy bylo toto prohlášení doručeno zdravotní pojišťovně. Naopak povinnost opětovného placení pojistného vzniká dnem, ke kterému se pojištěnec po návratu z ciziny znovu přihlásil u své zdravotní pojišťovny. Povinností navrátivší se osoby je dodatečně doložit zdravotní pojišťovně uzavřené zdravotní pojištění v cizině a jeho délku. Tato povinnost je přímo zásadní, neboť pokud by pojištěnec tento doklad nepředložil, byl by povinen doplatit zdravotní pojišťovně pojistné tak, jako by podle výše citovaného ustanovení o dlouhodobém pobytu v cizině nepostupoval. Dobu pojištění, dokladuje zpravidla i občan státu EU, EHP či Švýcarska své zdravotní pojišťovně i v případech, kdy podléhal režimu „evropských“ koordinačních nařízení.

Za tímto účelem si před odjezdem z ciziny vyžádejte u tamní příslušné zdravotní pojišťovny, u které jste byl pojištěn, formulář E104 nebo jiné potvrzení, dokládající, že jste byl po dobu odhlášení z českého zdravotního pojištění účastníkem systému zdravotního a sociálního systému jiného státu.

Umělecká činnost současně v ČR i v zahraničí

Zvláštní situace může nastat, pokud umělec nepřeruší svoji samostatnou výdělečnou činnost v ČR a současně začne pracovat jako zaměstnanec v jiném členském státě. V tomto případě bude podléhat (odvádět pojistné a pobírat dávky) právním předpisům státu, na jehož území bude zaměstnán.

V obrácené situaci, kdy umělec, vedle zaměstnání v ČR zahájí samostatně výdělečnou činnost v jiném členském státě, bude stále podléhat českým právním předpisům a v českém sociálním systému bude i nadále pojištěn.

Pokud má dotyčná osoba bydliště v ČR, je třeba kontaktovat OSSZ v místě bydliště, které by umělec měl oznámit začátek souběžného výkonu zaměstnání a samostatnou výdělečnou činnost na území dvou nebo více členských států a požádat ji o určení státu, jehož pojistným předpisům bude v takové situaci podléhat – formulář A1. Na základě této žádosti následně bude rozhodnuto o jeho příslušnosti k právním předpisům sociálního zabezpečení. Následně bude toto rozhodnutí předáno pracovníkem také jeho zdravotní pojišťovně.

Situaci zaměstnanců i OSVČ kteří jsou vysláni nebo vykonávají činnost současně na území dvou nebo více členských států  EU, EHP a Švýcarska vymezují koordinační nařízení EU (nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 883/2004 a 987/2009).

Po návratu do ČR je potřeba vždy OSSZ i zdravotní pojišťovně opět nahlásit začátek samostatné výdělečné činnosti v ČR.